Skip til hoved indholdet
    Hjem 6 Vandforbrug 6 Vandforbrug

6 Vandforbrug

I Assens Kommune er det vigtigt, at alle borgere og virksomheder kan få rent drikkevand i tilstrækkelig mængde. Rent drikkevand fås ved at beskytte grundvandet mod forurening og sikre, at drikkevandet behandles og distribueres til borgere og virksomheder fra veldrevne vandforsyningsanlæg. Ved eventuelle nedbrud af vandforsyningsanlæggene er det vigtigt at have kendskab til hvilke forbrugere som er følsomme overfor manglende drikkevand.

Lige så vigtigt er det også, at inspirere borgere og virksomheder til at spare på drikkevandet og inspirere vandværkerne til at minimere vandtabet på vandets vej fra undergrund til forbruger.

Drikkevand i tilstrækkelig mængde opnås ved at sikre at anlæggene i vandforsyningerne er dimensioneret til at varetage det stigende behov for drikkevand i takt med befolkningstilvæksten. Der er foretaget beregning af det fremtidige vandbehov i hvert alment vandværks forsyningsområde. Herved er der opnået viden om, hvor meget drikkevand det enkelte vandværk forventes at skulle levere i 2031.

6 Vandforbrug

Assens Kommune vil sikre, at indberetning af vandforbrug fra vandværker og andre vandindvindingsanlæg sker rettidigt og med korrekte data. Indvindingsdataene bruges til at følge udviklingen i vandforbrug og for at være bedst muligt forberedt på eventuelle strukturændringer i vandforsyningen i kommunen.

Det samlede vandforbrug i Assens kommune i 2019 var på ca. 7,5 mio. m³.

Fordeling af vandforbruget på vandforsyningskategorierne almene vandværker, ikke-almene vandværker, private erhvervsindvindingsanlæg og privat indvinding til husholdningsanlæg fremgår af tabellen nedenfor, hvor det også er angivet, hvor meget de enkelte kategorier har tilladelse til at indvinde. Tallet er dog ikke helt retvisende, da der er flere markvandingsanlæg og gartnerier, der ikke indberetter systematisk. Derudover er der usikkerhed omkring vandindvindingen for private boringer, da disse ikke anvender vandmålere. Der er i stedet brugt en standardværdi på 170 m³ om året pr. ejendom. Heraf kan der være flere mindre husdyrbrug, som nok indvinder mere end de 170 m³ om året.

Anlæg

Vandindvinding (m³)

Indvindingstilladelse (m³)
Almene vandværker 6.750.000 10.346.500
Private erhvervsindvindingsanlæg 653.600 2.612.500
Ikke-almene vandværker 3.600 15.000
Privat indvinding til husholdning 43.350 30.000
Samlet indvinding af grundvand 7.450.550 13.004.000

Tabel: Grundvandsindvinding i Assens Kommune i 2019.

Til vurdering af det fremtidige behov for indvinding af grundvand til drikkevand, er der udarbejdet prognoser for udvikling af vandforbruget for hvert forsyningsområde.

Vandprognoserne er en beregning af vandforbruget frem til 2031 med udgangspunkt i Assens Kommunes befolkningsprognose og forventede erhvervsudvikling jf. kommuneplanen.

Vandprognoserne tager ikke højde for større strukturelle ændringer i forsyningsstrukturen, som for eksempel at et større vandværk overtager forsyningen til et mindre vandværk. Det fremtidige vandforbrug er beregnet på baggrund af den forventede udvikling indenfor erhvervs- og boligbyggeri i kommunen i perioden frem til 2030 samt tilslutning af private indvindingsanlæg til husholdning.

Private erhvervsindvindingsanlæg som gartnerier, markvanding og andet erhverv med egen indvinding samt ikke-almene vandværker bevares uændret som selvstændige anlæg. (Holmehaveværket, der havde et vandbehov på 3.466.269 m3 i 2019 er udeladt af hensyn til skala, Holmehaveværkets fremtidige vandbehov er belyst i Odense Kommunes vandforsyningsplan).

Prognosen for det årlige vandbehov i m³ er vist i efterfølgende tabel, der til sammenligning også viser det registrerede vandbehov i 2019. Tillige er fordelingen af det samlede vandbehov vist i de fire vandværksgrupper; Gruppe Nord, Gruppe Syd, Gruppe Øst og Gruppe Vest.

Vandbehov 2019 (m³ pr. år) 2031 (m³ pr. år) Ændring (%)
Hele kommunen ca. 3.295.000 3.572.000 8,4
Gruppe Nord 708.000 827.000 16,8
Gruppe Syd 899.000 961.000 6,9
Gruppe Øst 622.000 656.000 5,5
Gruppe Vest 1.066.000 1.128.000 5,8

Tabel: Vandbehov i Assens Kommune i 2031.

Der forventes et forøget behov for vand i de alment forsynede områder, der svarer til en stigning på 8,4 % frem til 2031.

Behovet for vand er stigende i alle fire dele af kommunen, fra ca. 5,5-17 % frem til 2031, og med størst procentvis forøgelse i den nordlige del af kommunen. Forventningen om behov for mere drikkevand fremover skyldes først og fremmest den forventede erhvervsudbygning, men også den planlagte udbygning med nye boliger. Prognoserne er desuden beregnet ud fra et skønnet vandforbrug på forskellige ejendomstyper (erhverv, parcelhus, etageboliger, landhuse).

I takt med, at erhvervs- og boligområderne udbygges vil kommunen holde øje med om prognoserne er retvisende, og om nødvendigt foretage en revision af prognosen for vandbehovet.

Det forventede fremtidige vandbehov i hvert af de almene vandværkers område findes i afsnittet vandværker under hvert vandværk.

En del af det vand vandværkerne producerer, når ikke ud til forbrugerne. Det forsvinder enten i utætheder i ledningssystemet, forbruges af vandværkerne til returskylning af filter, gennemskylning af ledninger eller anvendes til brandslukningsformål.

Alternativt kan der være tale om målerfejl eller forskydninger i forbrugernes måleraflæsninger. Alle vandværker har pligt til løbende at kontrollere forbrugernes målere ved stikprøver.

Vandtab over 10 % medfører, at vandværket skal betale en statsafgift. I 2021 er denne afgift på 6 kr. og 37 øre pr. m³ af vandtabet over 10 %. Formålet med afgiften er at nedbringe vandtabet. Assens Kommune ønsker dog, at vandværkerne arbejder med at mindske vandtabet yderligere, så det bliver så lavt som muligt. Det kan være et ambitiøst mål for nogle vandværker og skal selvfølgelig være proportionalt i forhold til vandværkets økonomi.

Vandværkerne har ikke pligt til at kontrollere målere på selve vandværkerne. Assens Kommune anbefaler, at vandværkerne gør det alligevel for at få mere præcise tal for mængden af indvundet og solgt vand samt for at få et bedre mål for tabet i ledningsnettet. Økonomisk set er det i vandværkernes egen interesse at kontrollere vandværkets målere. En gammel måler på vandværket og moderne målere hos forbrugerne kan alene give en stor forskel og dermed signalere et stort vandtab, selvom det ikke er tilfældet.

Nedenfor er vandtabet opgjort i procentvise intervaller for de almene vandværker. Knap halvdelen af vandværkerne har et vandtab mellem 0-7 %. I tre forsynings-områder er vandtabet større end 10 % mens 11 vandværker ikke har oplysninger om deres vandtab.

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links