Skip til hoved indholdet
    Hjem 7 Vandværker 7 Vandværker

7 Vandværker

Vandværkerne i Assens Kommune er meget varierende i størrelse. Der er mange mindre og mellemstore vandværker samt få store vandværker.

Den største leverandør af drikkevand til borgerne i Assens Kommune er Assens Forsyning, der bl.a. leverer vand til Assens by. Det største vandværk i kommunen er Holmehaveværket, der ejes af Vandcenter Syd. Dette vandværk forsyner få forbrugere i Assens Kommune, mens hovedparten af vandet, der behandles på Holmehaveværket, forbruges i Odense Kommune. Yderligere oplysninger om Holmehaveværket kan findes i Vandforsyningsplanen for Odense Kommune.

For at vandværkerne til stadighed kan producere drikkevand af god kvalitet, skal bygninger og tekniske anlæg løbende vedligeholdes. Vand er et levnedsmiddel, og det stiller store krav til vandværkerne om at være omhyggelige med at vedligeholde og rengøre vandforsyningsanlæggene, så der ikke er risiko for, at drikkevandet bliver forurenet.

Assens Kommune har ved teknisk hygiejniske tilsyn foretaget i foråret 2020 og ved en supplerende dataindsamling i efteråret 2020 indhentet oplysninger og tekniske data om vandværkerne, indvindingstilladelser og indvindingsmængder. Oplysninger om vandkvalitet er indhentet fra den nationale database med grund- og drikkevandsdata, Jupiter.

På baggrund af de registrerede data er der foretaget en beregning af kapaciteten af de almene vandværkers enkelte produktionsafsnit og den maksimale forsyningskapacitet.

Her finder du en beskrivelse af alle almene vandværker. For hvert vandværk findes en angivelse af vandværkets stamdata (kontaktoplysninger mm.), en beskrivelse af forsyningen i dag og fremover (vand- og energiforbrug, fremtidigt vandbehov og eventuelle behov for kapacitetsændringer), en handleplan gældende for planperioden samt et kort over forsyningsområdet. Der er ingen beskrivelse af eller handleplan for Holmehaveværket, da værket indgår i Odense Kommunes vandforsyningsplan, og kun forsyner få forbrugere i Assens Kommune.

Hvis du er i tvivl om hvilket vandværk du får vand fra, kan du tjekke KORT over forsyningsområder eller gå på Vandværker i Assens Kommune

7 Vandværker

Stamdata

Generelle data

Adresse

Andebøllevej 221, 5492 Vissenbjerg

Ejerforhold

Andelsselskab

Antal forbrugere total

249

Link til vandværkets hjemmeside

http://abvand.vandværk.dk/Forside

Hårdhed [ dH]

19

 

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse [m³/år]

65.000

Udløbsår for indvindingstilladelse

2024

Nuværende indvindingsmængde [m³/år]

46.782

Indvindings år

2019

Vandspild 2019 [%]

Ikke oplyst

 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

-

Forbindelsesledning

-

Flere produktionslinjer

-

Digitalt ledningskort foreligger

-

 

Vandværkskategori og vandværkssamarbejde

Vandværkskategori, link til forklaring

Basis

Vandværksgruppe, link til forklaring

Nord

 

 

 

Forsyningen i dag og fremover

Vandforsyningsanlæg

Boringer

DGU nr. 136.1944
DGU nr. 136.1915
DGU nr. 136.250
DGU nr. 136.868

Iltningsanlæg

Iltningstårn

Filteranlæg

Åbent anlæg

Beholderanlæg

Under bygning

 

Vand- og energiforbrug

 

Basis 2019

Prognose 2031

Årligt vandbehov [m³/år]

46.782

47.802

 

Totalt energiforbrug 2019 [kWh/år]

Ikke oplyst

Energiforbrug pr. m³ indvundet vand 2019 [kWh/m³]

Ikke oplyst

 

 

Kapaciteter af anlæg og produktion

Vandværkets behov for kapacitetsændringer vurderes ud fra, om vandværkets nuværende evne og det fremtidige krav står mål med hinanden. Det anbefales dog, at vandværket har en bufferkapacitet på de fysiske anlæg på ca. 30 %. Samtidig er det vigtigt at indvindingskapaciteten ikke er for høj, da indvindingen gerne skal foregå jævnt, så anlægget og indvindingsanlægget belastes mindst muligt.

 

Evne 2019

Krav 2031

Evne/Krav

Kapacitet af indvindingsanlæg [m³/time]

48

8

6,2

Kapacitet af behandlingsanlæg [m³/time]

50

8

6,5

Kapacitet af beholderanlæg [m³]

100

45

2,2

Kapacitet af pumpeanlæg [m³/time]

62

10

6,2

Maksimal døgnproduktion [m³/døgn]

939

170

5,5

 

 

 

 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Skulle kommunen have meddelt påbud eller vilkår med tidsfrister er disse gældende og skal gennemføres.

Aktivitet

2021-2026

2026-2031

Udført

Registrere udpumpede og solgte vandmængder, så vandspildet kan beregnes hvert år i forbindelse med indberetning til kommunen

X

 

Løbende

Udarbejde procedure for pejling af vandspejl i boringer som grundlag for årlig indberetning til Assens Kommune

X

 

 

Udarbejde beredskabsplan

X

 

 

Forbedre forsyningssikkerheden ved at etablere forbindelsesledning til andet alment vandværk.

X

X

 

Foretage registrering af elforbrug, så det kan vurderes, om der skal foretages forbedringer for at nedbringe elforbruget

X

 

 

Fornyelse af indvindingstilladelse, der udløber i 2024

X

 

 

Digitalisere ledningsnettet

X

 

 

Forsyningsområdet tilpasses til ledningsnettets udbredelse mod Etterup-Grønnemose og Vissenbjerg-Bred vandværkers forsyningsområder

 

 

Årligt indsende takstblad, regnskab og investeringsplan til godkendelse hos kommunen for det kommende år senest 2 måneder inden takstbladet træder i kraft

X

X

Løbende

Tal for Assens forsyning er en blanding af tal fra flere år, da vandforsyningsplanen er udarbejdet i den periode, hvor det nye Assens Vandværk var under indkøring.

Stamdata

Generelle data

Adresse

Skovvej 2B, 5610 Assens

Ejerforhold

A/S

Antal forbrugere total

ca. 4.000 vandmålere

Link til vandværkets hjemmeside

https://www.assensforsyning.dk/da-DK/Vand.aspx

Hårdhed [ dH]

16

 

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse [m³/år]

400.000 (Mariendal)
300.000 midlertidig tilladelse (Ebberup)
500.000 (Kildebakken – lukkes på sigt)

Udløbsdato for indvindingstilladelse

2047 (Mariendal)
2024 (Ebberup)
2045 (Kildebakken - lukkes på sigt)

Nuværende indvindingsmængde [m³/år]

668.504

Indvindings år

2019

Vandspild 2019 [%]

7

 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

Forbindelsesledning

-

Flere produktionslinjer

Digitalt ledningskort foreligger

 

Vandværkskategori og vandværkssamarbejde

Vandværkskategori, link til forklaring

Primær

Vandværksgruppe, link til forklaring

Vest

 

 

Forsyningen i dag og fremover

Vandforsyningsanlæg

Boringer

DGU nr. 144.469
DGU nr. 144.792
DGU nr. 144.793 DGU nr. 144.650
DGU nr. 153.335
DGU nr. 153.346
DGU nr. 153.347 DGU nr. 153.500

Mariendal kildeplads
Mariendal kildeplads
Mariendal kildeplads

Mariendal kildeplads
Ebberup kildeplads
Ebberup kildeplads
Ebberup kildeplads

Ebberup Kildeplads

Iltningsanlæg

Kompressoriltning

Filteranlæg

Dobbeltfiltrering over lukkede trykfiltre

Beholderanlæg

To inspicerbare rentvandsbeholdere på vandværk
Højdebeholder på ledningsnet

 

Vand- og energiforbrug

 

Basis 2019

Prognose 2031

Årligt vandbehov [m³/år]

636.883

687.135

 

Totalt energiforbrug [kWh/år]

291.301

Energiforbrug pr. m³ indvundet vand [kWh/m³]

0,4*

*Energiforbrug dækker både drift af to gamle og et nyt vandværk, derfor ikke retvisende for det nuværende energiforbrug.

Kapaciteter af anlæg og produktion

Vandværkets behov for kapacitetsændringer vurderes ud fra, om vandværkets nuværende evne og det fremtidige krav står mål med hinanden. Det anbefales dog, at vandværket har en bufferkapacitet på de fysiske anlæg på ca. 30 %. Samtidig er det vigtigt at indvindingskapaciteten ikke er for høj, da indvindingen gerne skal foregå jævnt, så anlægget og indvindingsanlægget belastes mindst muligt.

 

Evne 2019

Krav 2031

Evne/Krav

Kapacitet af indvindingsanlæg [m³/time]

210

128

1,6

Kapacitet af behandlingsanlæg [m³/time]

200

128

1,6

Kapacitet af beholderanlæg [m³]

2.900

834

3,5

Kapacitet af pumpeanlæg [m³/time]

230

173

1,3

Maksimal døgnproduktion [m³/døgn]

4.400

2.805

1,6

 

 

 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Skulle kommunen have meddelt påbud eller vilkår med tidsfrister er disse gældende og skal gennemføres.

Aktivitet

2021-2026

2026-2031

Udført

Undersøge muligheder for udbygning af eksisterende kildepladser for at sikre forsyningen på lang sigt.

X

X

 

Assens Forsyning og Melby-Kærum Vandværk anbefales i samarbejde at afklare om Assens Forsyning skal overtage Melby-Kærum vandværks forsyningsområde, da området de seneste år har været fast nødforsynet af Assens Forsyning.

X

 

 

Sikre de dele af forsyningen mod strømsvigt, der ikke forsynes fra højdebeholder via gravitation.

X

 

 

Tilpasning af forsyningsområdet ift. Melby-Kærum Vandværks forsyningsområde.

 

 

Have fokus på forsyning af enkeltindvindere, ved etablering af nye og renovering af gamle ledninger.

X

X

Løbende

Indberette til Assens Kommune, når private husstande med egen boring tilsluttes vandværket.

X

X

Løbende

Årligt udarbejde flerårige budgetter og afsætte årlige beløb til vedligeholdelse og fornyelse.

X

X

 

Årligt indsende takstblad, regnskab og investeringsplan til godkendelse hos kommunen for det kommende år senest 2 måneder inden takstbladet træder i kraft.

X

X

Løbende

Stamdata

Generelle data

Adresse

Møllegyden 30, 5610 Assens

Ejerforhold

Andelsselskab

Antal forbrugere total

246

Link til vandværkets hjemmeside

http://www.blangstrupvand.dk/FORSIDE.aspx

Hårdhed [ dH]

15

 

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse [m³/år]

90.000

Udløbsdato for indvindingstilladelse

2048

Nuværende indvindingsmængde [m³/år]

66.479

Indvindings år

2019

Vandspild 2019 [%]

7,7

 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

Forbindelsesledning

(√)

Flere produktionslinjer

-

Digitalt ledningskort foreligger

 

Vandværkskategori og vandværkssamarbejde

Vandværkskategori, link til forklaring

Basis

Vandværksgruppe, link til forklaring

Vest

 

 

 

Forsyningen i dag og fremover

Vandforsyningsanlæg

Boringer

DGU nr. 144.121
DGU nr. 144.499

Iltningsanlæg

Iltningstårn

Filteranlæg

Åbne filteranlæg

Beholderanlæg

Under vandværk

 

Vand- og energiforbrug

 

Basis 2019

Prognose 2031

Årligt vandbehov [m³/år]

66.479

67.839

 

Totalt energiforbrug 2019 [kWh/år]

48.121

Energiforbrug pr. m³ indvundet vand 2019 [kWh/m³]

0,7

 

 

Kapaciteter af anlæg og produktion

Vandværkets behov for kapacitetsændringer vurderes ud fra, om vandværkets nuværende evne og det fremtidige krav står mål med hinanden. Det anbefales dog, at vandværket har en bufferkapacitet på de fysiske anlæg på ca. 30 %. Samtidig er det vigtigt at indvindingskapaciteten ikke er for høj, da indvindingen gerne skal foregå jævnt, så anlægget og indvindingsanlægget belastes mindst muligt.

 

Evne 2019

Krav 2031

Evne/Krav

Kapacitet af indvindingsanlæg [m³/time]

25

10

2,5

Kapacitet af behandlingsanlæg [m³/time]

25

10

2,5

Kapacitet af beholderanlæg [m³]

44

89

0,5

Kapacitet af pumpeanlæg [m³/time]

16

17

1,0

Maksimal døgnproduktion [m³/døgn]

214

223

1,0

 

 

 

 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Skulle kommunen have meddelt påbud eller vilkår med tidsfrister er disse gældende og skal gennemføres.

Aktivitet

2021-2026

2026-2031

Udført

Forbedre forbindelsesledningen til Assens Forsyning, så den kan opretholde normal drift i hele forsyningsområdet, og sikre at forbindelsesledningen altid kan være driftsklar indenfor minimum 24 timer.

X

 

 

Forbedre den hygiejniske tilstand ved iltningstårn og åbne filtre, jf. seneste tilsynsrapport.

X

 

 

Udarbejde procedure for pejling af vandspejl i begge boringer som grundlag for årlig indberetning til Assens Kommune

X

 

 

Om muligt reducere energiforbruget, der var på 0,7 kWh/m³ i 2019, hvor snit i DK var ca. 0,44

X

 

 

Forsyningsområdet reduceres mod Kerte og Omegns Vandværks forsyningsområde

X

 

 

Vurdere om der af hensyn til grundvandsressourcen er behov for mere jævn indvinding over døgnet, i så fald kan der blive behov for udvidelse af rentvandsbeholder kapaciteten for at opretholde tilfredsstillende forsyning.

X

X

 

Årligt indsende takstblad, regnskab og investeringsplan til godkendelse hos kommunen for det kommende år senest 2 måneder inden takstbladet træder i kraft.

X

X

Løbende

Stamdata

Generelle data

Adresse

Assensvej 325, 5690 Tommerup

Ejerforhold

Andelsselskab

Antal forbrugere total

 

Link til vandværkets hjemmeside

http://bregnemose.vandværk.dk/

Hårdhed [ dH]

16

 

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse [m³/år]

110.000

Udløbsår for indvindingstilladelse

2039

Nuværende indvindingsmængde [m³/år]

95.010

Indvindings år

2019

Vandspild 2019 [%]

0,7

 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

Forbindelsesledning

Flere produktionslinjer

-

Digitalt ledningskort foreligger

-

 

Vandværkskategori og vandværkssamarbejde

Vandværkskategori, link til forklaring

Basis

Vandværksgruppe, link til forklaring

Syd

 

 

 

Forsyningen i dag og fremover

Vandforsyningsanlæg

Boringer

DGU nr. 145.833
DGU nr. 145.2060

Iltningsanlæg

Iltningstårn

Filteranlæg

Åbne filteranlæg

Beholderanlæg

Under bygning

 

Vand- og energiforbrug

 

Basis 2019

Prognose 2031

Årligt vandbehov [m³/år]

95.010

96.370

 

Totalt energiforbrug 2019 [kWh/år]

58.000

Energiforbrug pr. m³ indvundet vand 2019 [kWh/m³]

0,6

 

Kapaciteter af anlæg og produktion

Vandværkets behov for kapacitetsændringer vurderes ud fra, om vandværkets nuværende evne og det fremtidige krav står mål med hinanden. Det anbefales dog, at vandværket har en bufferkapacitet på de fysiske anlæg på ca. 30 %. Samtidig er det vigtigt at indvindingskapaciteten ikke er for høj, da indvindingen gerne skal foregå jævnt, så anlægget og indvindingsanlægget belastes mindst muligt.

 

Evne 2019

Krav 2031

Evne/Krav

Kapacitet af indvindingsanlæg [m³/time]

40

18

2,2

Kapacitet af behandlingsanlæg [m³/time]

50

18

2,8

Kapacitet af beholderanlæg [m³]

35

166

0,2

Kapacitet af pumpeanlæg [m³/time]

60

31

1,9

Maksimal døgnproduktion [m³/døgn]

551

396

1,4

 

 

 

 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Skulle kommunen have meddelt påbud eller vilkår med tidsfrister er disse gældende og skal gennemføres.

Aktivitet

2021-2026

2026-2031

Udført

Digitalisering af ledningsnet

X

 

 

Overvåge udviklingen af Desphenyl Chloridazon i boring DGU nr. 145.2060 og sikre overholdelse af drikkevandskravene ved ændret pumpestrategi.

X

 

Løbende

Vurdere om der af hensyn til grundvandsressourcen er behov for mere jævn indvinding over døgnet, i så fald kan der blive behov for udvidelse af rentvandsbeholder kapaciteten for at opretholde tilfredsstillende forsyning.

X

X

 

Undersøge muligheder for etablering af ny kildeplads/boring som erstatning for boring DGU nr. 145.2060.

X

 

 

Sikre at forbindelsesledningen til Haarby Vandværk altid kan være driftsklar indenfor minimum 24 timer.

X

X

 

Justering af forsyningsområde, så det omfatter ledningsnettet mod Holmehave og Verninge forsyningsområder.

 

 

Om muligt reducere energiforbruget, der var på 0,6 kWh/m³ i 2019, hvor snit i DK var ca. 0,44.

X

 

 

Udarbejde procedure for pejling af vandspejl i begge boringer som grundlag for årlig indberetning til Assens Kommune.

X

 

 

Have ekstra fokus på hygiejne omkring åbne vandoverflader ved iltningstårn og filtre.

X

X

Løbende

Årligt indsende takstblad, regnskab og investeringsplan til godkendelse hos kommunen for det kommende år senest 2 måneder inden takstbladet træder i kraft.

X

X

Løbende

Stamdata

Generelle data

Adresse

Toftevej 45, 5690 Tommerup

Ejerforhold

AmbA

Antal forbrugere total

ca. 740

Link til vandværkets hjemmeside

http://www.bryllevand.dk

Hårdhed [ dH]

16

 

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse [m³/år]

150.000

Udløbsdato for indvindingstilladelse

2046

Nuværende indvindingsmængde [m³/år]

144.616

Indvindings år

2019

Vandspild [%]

Ikke oplyst

 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

-

Forbindelsesledning

Flere produktionslinjer

-

Digitalt ledningskort foreligger

 

Vandværkskategori og vandværkssamarbejde

Vandværkskategori, link til forklaring

Basis

Vandværksgruppe, link til forklaring

Øst

 

 

 

Forsyningen i dag og fremover

Vandforsyningsanlæg

Boringer

DGU nr. 145.666
DGU nr. 145.878
DGU nr. 145.827
DGU nr. 145.2690

Iltningsanlæg

Kompressoriltning

Filteranlæg

Åbne filteranlæg

Beholderanlæg

Under og udenfor bygning

 

Vand- og energiforbrug

 

Basis 2019

Prognose 2031

Årligt vandbehov [m³/år]

144.616

160.665

 

Totalt energiforbrug [kWh/år]

84.952

Energiforbrug pr. m³ indvundet vand [kWh/m³]

0,6

 

 

Kapaciteter af anlæg og produktion

Vandværkets behov for kapacitetsændringer vurderes ud fra, om vandværkets nuværende evne og det fremtidige krav står mål med hinanden. Det anbefales dog, at vandværket har en bufferkapacitet på de fysiske anlæg på ca. 30 %. Samtidig er det vigtigt at indvindingskapaciteten ikke er for høj, da indvindingen gerne skal foregå jævnt, så anlægget og indvindingsanlægget belastes mindst muligt.

 

Evne 2019

Krav 2031

Evne/Krav

Kapacitet af indvindingsanlæg [m³/time]

88

30

2,9

Kapacitet af behandlingsanlæg [m³/time]

80

30

2,7

Kapacitet af beholderanlæg [m³]

614

246

2,5

Kapacitet af pumpeanlæg [m³/time]

63

47

1,3

Maksimal døgnproduktion [m³/døgn]

889

660

1,3

 

 

 

 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Skulle kommunen have meddelt påbud eller vilkår med tidsfrister er disse gældende og skal gennemføres.

Aktivitet

2021-2026

2026-2031

Udført

Overvåge udviklingen af Desphenyl Chloridazon i boring DGU nr. 145.666 og DGU nr. 145.827.

X

X

Løbende

Undersøge muligheder for etablering af ny kildeplads/boringer som erstatning for pesticidramte boringer

X

X

 

Sikre at forbindelsesledningen til Tommerup By Vandværk altid kan være driftsklar indenfor minimum 24 timer.

X

X

 

Udarbejde beredskabsplan

X

 

 

Om muligt reducere energiforbruget, der var på 0,6 kWh/m³ i 2019, hvor snit i DK var ca. 0,44

X

X

 

Udarbejde procedure for pejling af vandspejl i begge boringer som grundlag for årlig indberetning til Assens Kommune.

X

 

 

Indberetning til Assens Kommune, når private husstande med egen boring tilsluttes vandværket.

X

X

Løbende

Udarbejde procedure for registreringer af udpumpede og solgte vandmængder, så vandspildet kan beregnes hvert år i forbindelse med indberetning til kommunen.

X

 

 

Årligt indsende takstblad, regnskab og investeringsplan til godkendelse hos kommunen for det kommende år senest 2 måneder inden takstbladet træder i kraft.

X

X

Løbende

Stamdata

Generelle data

Adresse

Ræveskoven 5, 5631 Ebberup

Ejerforhold

Andelsselskab

Antal forbrugere total

 

Link til vandværkets hjemmeside

https://www.ebberupvandvaerk.dk/

Hårdhed [ dH]

18

 

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse [m³/år]

85.000

Udløbsdato for indvindingstilladelse

2040

Nuværende indvindingsmængde [m³/år]

88.628

Indvindings år

2019

Vandspild [%]

6,2

 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

Forbindelsesledning

-

Flere produktionslinjer

(√)

Digitalt ledningskort foreligger

 

Vandværkskategori og vandværkssamarbejde

Vandværkskategori, link til forklaring

Basis

Vandværksgruppe, link til forklaring

Vest

 

 

 

Forsyningen i dag og fremover

Vandforsyningsanlæg

Boringer

DGU nr. 153.48
DGU nr. 153.105
DGU nr. 153.238

Iltningsanlæg

Kompressoriltning

Filteranlæg

Trykfilteranlæg

Beholderanlæg

Under vandværksbygning

 

Vand- og energiforbrug

 

Basis 2019

Prognose 2031

Årligt vandbehov [m³/år]

64.979

68.683

 

Totalt energiforbrug[kWh/år]

46.685

Energiforbrug pr. m³ indvundet vand [kWh/m³]

0,5

 

 

Kapaciteter af anlæg og produktion

Vandværkets behov for kapacitetsændringer vurderes ud fra, om vandværkets nuværende evne og det fremtidige krav står mål med hinanden. Det anbefales dog, at vandværket har en bufferkapacitet på de fysiske anlæg på ca. 30 %. Samtidig er det vigtigt at indvindingskapaciteten ikke er for høj, da indvindingen gerne skal foregå jævnt, så anlægget og indvindingsanlægget belastes mindst muligt.

 

Evne 2019

Krav 2031

Evne/Krav

Kapacitet af indvindingsanlæg [m³/time]

60

14

4,4

Kapacitet af behandlingsanlæg [m³/time]

36

14

2,6

Kapacitet af beholderanlæg [m³]

60

126

0,5

Kapacitet af pumpeanlæg [m³/time]

30

24

1,3

Maksimal døgnproduktion [m³/døgn]

379

301

1,3

 

 

 

 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Skulle kommunen have meddelt påbud eller vilkår med tidsfrister er disse gældende og skal gennemføres.

Aktivitet

2021-2026

2026-2031

Udført

Overvåge udviklingen af pesticidspor i boringerne DGU nr. 153.48 og DGU nr. 153.105. Ved stigende indhold anbefales det at undersøge muligheder for supplerende indvinding.

X

X

Løbende

Vurdere om der af hensyn til grundvandsressourcen er behov for mere jævn indvinding over døgnet, i så fald kan der blive behov for udvidelse af rentvandsbeholder kapaciteten for at opretholde tilfredsstillende forsyning.

X

X

 

Etablere forbindelsesledning til andet vandværk i henhold til vandforsyningsplanens anvisninger.

X

X

 

Udarbejde procedure for pejling af vandspejl i begge boringer som grundlag for årlig indberetning til Assens Kommune.

X

 

 

Indberetning til Assens Kommune, når private husstande med egen boring tilsluttes vandværket.

X

X

Løbende

Årligt indsende takstblad, regnskab og investeringsplan til godkendelse hos kommunen for det kommende år senest 2 måneder inden takstbladet træder i kraft.

X

X

Løbende

Stamdata

Generelle data

Adresse

Skolevej 32, 5560 Aarup

Ejerforhold

I/S

Antal forbrugere total

257

Link til vandværkets hjemmeside

https://etterupvand.dk/

Hårdhed [ dH]

13,2

 

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse [m³/år]

40.000

Udløbsdato for indvindingstilladelse

2049

Nuværende indvindingsmængde [m³/år]

28.737

Indvindings år

2019

Vandspild [%]

10,1

 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

Forbindelsesledning

Flere produktionslinjer

-

Digitalt ledningskort foreligger

 

Vandværkskategori og vandværkssamarbejde

Vandværkskategori, link til forklaring

Basis

Vandværksgruppe, link til forklaring

Nord

 

 

 

Forsyningen i dag og fremover

Vandforsyningsanlæg

Boringer

DGU nr. 135.1100
DGU nr. 135.266
DGU nr. 135.1362

Iltningsanlæg

Bundbeluftning

Filteranlæg

Åbne filteranlæg

Beholderanlæg

Beliggende under terræn ved siden af vandværk

 

Vand- og energiforbrug

 

Basis 2019

Prognose 2031

Årligt vandbehov [m³/år]

28.737

73.999

 

Totalt energiforbrug [kWh/år]

20.786

Energiforbrug pr. m³ indvundet vand [kWh/m³]

0,7

 

 

Kapaciteter af anlæg og produktion

Vandværkets behov for kapacitetsændringer vurderes ud fra, om vandværkets nuværende evne og det fremtidige krav står mål med hinanden. Det anbefales dog, at vandværket har en bufferkapacitet på de fysiske anlæg på ca. 30 %. Samtidig er det vigtigt at indvindingskapaciteten ikke er for høj, da indvindingen gerne skal foregå jævnt, så anlægget og indvindingsanlægget belastes mindst muligt.

 

Evne 2019

Krav 2031

Evne/Krav

Kapacitet af indvindingsanlæg [m³/time]

46

17

2,6

Kapacitet af behandlingsanlæg [m³/time]

15

17

0,9

Kapacitet af beholderanlæg [m³]

200

161

1,2

Kapacitet af pumpeanlæg [m³/time]

108

30

3,5

Maksimal døgnproduktion [m³/døgn]

330

384

0,9

 

 

 

 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Skulle kommunen have meddelt påbud eller vilkår med tidsfrister er disse gældende og skal gennemføres.

Aktivitet

2021-2026

2026-2031

Udført

Såfremt det fremtidige vandbehov bliver en realitet, kan der blive behov for udvidelse af filterkapaciteten for at sikre tilstrækkelig forsyning.

 

(X)

 

Såfremt det fremtidige vandbehov bliver en realitet, kan der blive behov for udvidelse af indvindingstilladelsen.

 

(X)

 

Om muligt reducere energiforbruget, der var på 0,7 kWh/m³ i 2019, hvor snit i DK var ca. 0,44.

X

X

 

Iværksætte tiltag til nedbringelse af vandspild.

X

X

 

Indberetning til Assens Kommune, når private husstande med egen boring tilsluttes vandværket.

X

X

Løbende

Vandværksanlægget bør gennemgås for fejl og mangler, for at sikre vandkvaliteten.

X

 

 

Årligt indsende takstblad, regnskab og investeringsplan til godkendelse hos kommunen for det kommende år senest 2 måneder inden takstbladet træder i kraft.

X

X

Løbende

Stamdata

Generelle data

Adresse

 

Ejerforhold

I/S

Antal forbrugere total

543

Link til vandværkets hjemmeside

https://www.fvvand.dk/

Hårdhed [ dH]

19

 

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse [m³/år]

150.000

Udløbsdato for indvindingstilladelse

2049

Nuværende indvindingsmængde [m³/år]

111.489

Indvindings år

2019

Vandspild [%]

3,5

 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

Forbindelsesledning

(√)

Flere produktionslinjer

-

Digitalt ledningskort foreligger

 

Vandværkskategori og vandværkssamarbejde

Vandværkskategori, link til forklaring

Basis

Vandværksgruppe, link til forklaring

Syd

 

 

 

Forsyningen i dag og fremover

Vandforsyningsanlæg

Boringer

DGU nr. 153.143
DGU nr. 153.244

Iltningsanlæg

Kompressoriltning

Filteranlæg

Trykfilteranlæg

Beholderanlæg

Beliggende under terræn ved siden af vandværk

 

Vand- og energiforbrug

 

Basis 2019

Prognose 2031

Årligt vandbehov [m³/år]

111.489

112.937

 

Totalt energiforbrug [kWh/år]

67.561

Energiforbrug pr. m³ indvundet vand [kWh/m³]

0,6

 

 

Kapaciteter af anlæg og produktion

Vandværkets behov for kapacitetsændringer vurderes ud fra, om vandværkets nuværende evne og det fremtidige krav står mål med hinanden. Det anbefales dog, at vandværket har en bufferkapacitet på de fysiske anlæg på ca. 30 %. Samtidig er det vigtigt at indvindingskapaciteten ikke er for høj, da indvindingen gerne skal foregå jævnt, så anlægget og indvindingsanlægget belastes mindst muligt.

 

Evne 2019

Krav 2031

Evne/Krav

Kapacitet af indvindingsanlæg [m³/time]

30

21

1,4

Kapacitet af behandlingsanlæg [m³/time]

20

21

0,9

Kapacitet af beholderanlæg [m³]

200

173

1,2

Kapacitet af pumpeanlæg [m³/time]

55

33

1,7

Maksimal døgnproduktion [m³/døgn]

440

464

0,9

 

 

 

 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Skulle kommunen have meddelt påbud eller vilkår med tidsfrister er disse gældende og skal gennemføres.

Aktivitet

2021-2026

2026-2031

Udført

Såfremt det fremtidige vandbehov stiger væsentligt, kan der blive behov for udvidelse af filterkapaciteten for at sikre tilfredsstillende forsyning

 

(X)

 

Forbedre forbindelsesledningen til Glamsbjerg Vandværk, så den kan opretholde normal drift i hele forsyningsområdet og altid kan være driftsklar indenfor minimum 24 timer. Alternativt etablere forbindelsesledning til andet vandværk i henhold til vandforsyningsplanens anvisninger.

X

X

 

Om muligt reducere energiforbruget, der var på 0,6 kWh/m³ i 2019, hvor snit i DK var ca. 0,44.

X

X

 

Indberetning til Assens Kommune, når private husstande med egen boring tilsluttes vandværket.

X

X

Løbende

Årligt indsende takstblad, regnskab og investeringsplan til godkendelse hos kommunen for det kommende år senest 2 måneder inden takstbladet træder i kraft.

X

X

Løbende

Stamdata

Generelle data

Adresse

Frøbjergvej 110

Ejerforhold

Andelsselskab

Antal forbrugere total

Ca. 280

Link til vandværkets hjemmeside

http://www.frøbjerg-vandværk.dk/

Hårdhed [ dH]

14

 

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse [m³/år]

90.000

Udløbsdato for indvindingstilladelse

2049

Nuværende indvindingsmængde [m³/år]

69.980

Indvindings år

2019

Vandspild [%]

6,9

 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

Forbindelsesledning

Flere produktionslinjer

-

Digitalt ledningskort foreligger

 

Vandværkskategori og vandværkssamarbejde

Vandværkskategori, link til forklaring

Basis

Vandværksgruppe, link til forklaring

Øst

 

 

 

Forsyningen i dag og fremover

Vandforsyningsanlæg

Boringer

DGU nr. 145.805
DGU nr. 145.2059

Iltningsanlæg

Kompressor

Filteranlæg

3 åbne parallelle filtre, overdækkede

Beholderanlæg

Beliggende under vandværk

 

Vand- og energiforbrug

 

Basis 2019

Prognose 2031

Årligt vandbehov [m³/år]

69.980

71.793

 

Totalt energiforbrug [kWh/år]

42.612

Energiforbrug pr. m³ indvundet vand [kWh/m³]

0,7

 

 

Kapaciteter af anlæg og produktion

Vandværkets behov for kapacitetsændringer vurderes ud fra, om vandværkets nuværende evne og det fremtidige krav står mål med hinanden. Det anbefales dog, at vandværket har en bufferkapacitet på de fysiske anlæg på ca. 30 %. Samtidig er det vigtigt at indvindingskapaciteten ikke er for høj, da indvindingen gerne skal foregå jævnt, så anlægget og indvindingsanlægget belastes mindst muligt.

 

Evne 2019

Krav 2031

Evne/Krav

Kapacitet af indvindingsanlæg [m³/time]

28

13

2,1

Kapacitet af behandlingsanlæg [m³/time]

20

13

1,5

Kapacitet af beholderanlæg [m³]

35

91

0,4

Kapacitet af pumpeanlæg [m³/time]

36

18

2,0

Maksimal døgnproduktion [m³/døgn]

362

295

1,2

 

 

 

 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Skulle kommunen have meddelt påbud eller vilkår med tidsfrister er disse gældende og skal gennemføres.

Aktivitet

2021-2026

2026-2031

Udført

Vurdere om der af hensyn til grundvandsressourcen er behov for mere jævn indvinding over døgnet, i så fald kan der blive behov for udvidelse af rentvandsbeholder kapaciteten for at opretholde tilfredsstillende forsyning.

X

X

 

Sikre at forbindelsesledningen til Tommerup By Vandværk altid kan være driftsklar indenfor minimum 24 timer.

X

X

 

Forsyningsområdet justeres mod øst, så det omfatter ledningsnettet mod Tommerup By forsyningsområde og ligeledes mod vest, så det omfatter ledningsnettet mod Ørsted forsyningsområde. Ligeledes udvides forsyningsområdet til at omfatte et skovområde mod syd og et mindre område mod vest mod Søllested-Vedtofte forsyningsområde.

 

 

Om muligt reducere energiforbruget, der var på 0,7 kWh/m³ i 2019, hvor snit i DK var ca. 0,44.

X

X

 

Årligt indsende takstblad, regnskab og investeringsplan til godkendelse hos kommunen for det kommende år senest 2 måneder inden takstbladet træder i kraft.

X

X

Løbende

Stamdata

Generelle data

Adresse

Vandværksvej 2, 5620 Glamsbjerg

Ejerforhold

Andelsselskab

Antal forbrugere total

 

Link til vandværkets hjemmeside

https://www.glamsbjergvand.dk/

Hårdhed [ dH]

14

 

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse [m³/år]

440.000

Udløbsdato for indvindingstilladelse

2048

Nuværende indvindingsmængde [m³/år]

239.955

Indvindings år

2019

Vandspild [%]

5,6

 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

Forbindelsesledning

Flere produktionslinjer

(√)

Digitalt ledningskort foreligger

 

Vandværkskategori og vandværkssamarbejde

Vandværkskategori, link til forklaring

Primær

Vandværksgruppe, link til forklaring

Syd

 

 

 

Forsyningen i dag og fremover

Vandforsyningsanlæg

Boringer

DGU nr. 145.733
DGU nr. 145.2018
DGU nr. 145.888
DGU nr. 145.2969

Iltningsanlæg

Kompressor

Filteranlæg

Trykfilteranlæg

Beholderanlæg

Beliggende under vandværksbygning

 

Vand- og energiforbrug

 

Basis 2019

Prognose 2031

Årligt vandbehov [m³/år]

239.955

248.815

 

Totalt energiforbrug [kWh/år]

147.044

Energiforbrug pr. m³ indvundet vand [kWh/m³]

0,6

 

 

Kapaciteter af anlæg og produktion

Vandværkets behov for kapacitetsændringer vurderes ud fra, om vandværkets nuværende evne og det fremtidige krav står mål med hinanden. Det anbefales dog, at vandværket har en bufferkapacitet på de fysiske anlæg på ca. 30 %. Samtidig er det vigtigt at indvindingskapaciteten ikke er for høj, da indvindingen gerne skal foregå jævnt, så anlægget og indvindingsanlægget belastes mindst muligt.

 

Evne 2019

Krav 2031

Evne/Krav

Kapacitet af indvindingsanlæg [m³/time]

89

53

1,7

Kapacitet af behandlingsanlæg [m³/time]

80

53

1,5

Kapacitet af beholderanlæg [m³]

700

432

1,6

Kapacitet af pumpeanlæg [m³/time]

120

82

1,5

Maksimal døgnproduktion [m³/døgn]

1694

1159

1,5

 

 

 

 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Skulle kommunen have meddelt påbud eller vilkår med tidsfrister er disse gældende og skal gennemføres.

Aktivitet

2021-2026

2026-2031

Udført

Udarbejde procedure for pejling af vandspejl i boringer som grundlag for årlig indberetning til Assens Kommune.

X

 

 

Om muligt reducere energiforbruget, der var på 0,6 kWh/m³ i 2019, hvor snit i DK var ca. 0,44.

X

X

 

Indberetning til Assens Kommune, når private husstande med egen boring tilsluttes vandværket.

X

X

Løbende

Årligt udarbejde flerårige budgetter og afsætte årlige beløb til vedligeholdelse og fornyelse

X

X

Løbende

Årligt indsende takstblad, regnskab og investeringsplan til godkendelse hos kommunen for det kommende år senest 2 måneder inden takstbladet træder i kraft.

X

X

Løbende

For at sikre alle områder af Assens Kommune adgang til almen vandforsyning, udvides forsyningsområdet mod nord til at omfatte et større skovområde.

 

 

Sikre forsyningssikkerheden i Vandværksgruppe Syd i samarbejde med Haarby Vandværk og de øvrige vandværker i Vandværksgruppe Syd, ved driftssikre forbindelsesledninger.

X

X

 

Stamdata

Generelle data

Adresse

Ryet 9, 5631 Ebberup

Ejerforhold

Andelsselskab

Antal forbrugere total

 

Link til vandværkets hjemmeside

https://www.helnaesvand.dk/

Hårdhed [ dH]

15

 

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse [m³/år]

60.000

Udløbsdato for indvindingstilladelse

2024

Nuværende indvindingsmængde [m³/år]

38.883

Indvindings år

2019

Vandspild [%]

Ikke oplyst

 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

Forbindelsesledning

-

Flere produktionslinjer

(√)

Digitalt ledningskort foreligger

 

Vandværkskategori og vandværkssamarbejde

Vandværkskategori, link til forklaring

Basis

Vandværksgruppe, link til forklaring

Syd

 

 

 

Forsyningen i dag og fremover

Vandforsyningsanlæg

Boringer

DGU nr. 162.239
DGU nr. 162.839
DGU nr. 153.336

Iltningsanlæg

Kompressor

Filteranlæg

3 trykfiltre, dobbeltfiltrering

Beholderanlæg

Under og bagved bygning

 

Vand- og energiforbrug

 

Basis 2019

Prognose 2031

Årligt vandbehov [m³/år]

38.883

39.053

 

Totalt energiforbrug [kWh/år]

38.823

Energiforbrug pr. m³ indvundet vand [kWh/m³]

1,0

 

 

Kapaciteter af anlæg og produktion

Vandværkets behov for kapacitetsændringer vurderes ud fra, om vandværkets nuværende evne og det fremtidige krav står mål med hinanden. Det anbefales dog, at vandværket har en bufferkapacitet på de fysiske anlæg på ca. 30 %. Samtidig er det vigtigt at indvindingskapaciteten ikke er for høj, da indvindingen gerne skal foregå jævnt, så anlægget og indvindingsanlægget belastes mindst muligt.

 

Evne 2019

Krav 2031

Evne/Krav

Kapacitet af indvindingsanlæg [m³/time]

20

9

2,3

Kapacitet af behandlingsanlæg [m³/time]

20

9

2,3

Kapacitet af beholderanlæg [m³]

120

77

1,6

Kapacitet af pumpeanlæg [m³/time]

32

14

2,2

Maksimal døgnproduktion [m³/døgn]

420

193

2,2

 

 

 

 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Skulle kommunen have meddelt påbud eller vilkår med tidsfrister er disse gældende og skal gennemføres.

Aktivitet

2021-2026

2026-2031

Udført

Opdatere beredskabsplan

X

 

 

Fornyelse af indvindingstilladelse, der udløber i 2024

X

 

 

Overvåge udviklingen af Desphenyl Chloridazon i boring DGU nr. 153.336 og fortsat sikre overholdelse af drikkevandskravene ved ændret pumpestrategi.

X

X

 

Om muligt reducere energiforbruget, der var på 1,0 kWh/m³ i 2019, hvor snit i DK var ca. 0,44.

X

X

 

Forbedre forsyningssikkerheden via en forbindelsesledning til Haarby Vandværk, alternativt undersøge muligheder for etablering af ekstra kildeplads.

X

X

 

Udarbejde procedure for registreringer af udpumpede og solgte vandmængder, så vandspildet kan beregnes hvert år i forbindelse med indberetning til kommunen.

X

 

 

Årligt indsende takstblad, regnskab og investeringsplan til godkendelse hos kommunen for det kommende år senest 2 måneder inden takstbladet træder i kraft

X

X

Løbende

Stamdata

Generelle data

Adresse

Højrupvej 42A, 5620 Glamsbjerg

Ejerforhold

Andelsselskab

Antal forbrugere total

 

Link til vandværkets hjemmeside

-

Hårdhed [ dH]

19

 

Indvinding og vandforbrug

Højrup Vandværk har pga. vandkvalitetsproblemer siden 2017 købt drikkevand fra Bregnemose Vandværk.

Indvindingstilladelse [m³/år]

20.000

Udløbsdato for indvindingstilladelse

2045

Nuværende indvindingsmængde [m³/år]

0

Indvindings år

2019

Vandspild [%]

Ikke oplyst

 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

Forbindelsesledning

Flere produktionslinjer

-

Digitalt ledningskort foreligger

 

 

Vandværkskategori og vandværkssamarbejde

Vandværkskategori, link til forklaring

Sekundær

Vandværksgruppe, link til forklaring

Syd

 

 

 

Forsyningen i dag og fremover

Vandforsyningsanlæg

Boringer

DGU nr. 154.143

Iltningsanlæg

Kompressor

Filteranlæg

Trykfilter

Beholderanlæg

Ingen

 

Vand- og energiforbrug

 

Basis 2019

Prognose 2031

Årligt vandbehov [m³/år]

8.525

8.695

 

Totalt energiforbrug [kWh/år]

-

Energiforbrug pr. m³ indvundet vand [kWh/m³]

-

 

 

Kapaciteter af anlæg og produktion

Vandværkets behov for kapacitetsændringer vurderes ud fra, om vandværkets nuværende evne og det fremtidige krav står mål med hinanden. Det anbefales dog, at vandværket har en bufferkapacitet på de fysiske anlæg på ca. 30 %. Samtidig er det vigtigt at indvindingskapaciteten ikke er for høj, da indvindingen gerne skal foregå jævnt, så anlægget og indvindingsanlægget belastes mindst muligt.

 

Evne 2019

Krav 2031

Evne/Krav

Kapacitet af indvindingsanlæg [m³/time]

16

2

9,2

Kapacitet af behandlingsanlæg [m³/time]

10

2

5,8

Kapacitet af beholderanlæg [m³]

-

-

-

Kapacitet af pumpeanlæg [m³/time]

16

3

5,6

Maksimal døgnproduktion [m³/døgn]

133

38

3,5

 

 

 

 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Skulle kommunen have meddelt påbud eller vilkår med tidsfrister er disse gældende og skal gennemføres.

Aktivitet

2021-2026

2026-2031

Udført

Vandværket skal finde en permanentløsning på vandkvalitetsproblemerne, og anbefales at gå i dialog med Bregnemose Vandværk om den fremtidige forsyning af Højrup Vandværk, evt. som distributionsvandværk.

X

 

 

Udarbejde procedure for registreringer af udpumpede og solgte vandmængder, så vandspildet kan beregnes hvert år i forbindelse med indberetning til kommunen.

X

 

 

Årligt indsende takstblad, regnskab og investeringsplan til godkendelse hos kommunen for det kommende år senest 2 måneder inden takstbladet træder i kraft.

X

X

Løbende

Oprette hjemmeside, hvis vandværket fortsætter som selvstændigt distributionsvandværk.

X

 

 

Stamdata

Generelle data

Adresse

Jonsgaardsvej 21 A – B, 5683 Haarby

Ejerforhold

Andelsselskab

Antal forbrugere total

 

Link til vandværkets hjemmeside

https://www.haarbyvand.dk/

Hårdhed [ dH]

13

 

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse [m³/år]

420.000

Udløbsdato for indvindingstilladelse

2026

Nuværende indvindingsmængde [m³/år]

333.080

Indvindings år

2019

Vandspild [%]

4,9

 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

Forbindelsesledning

(√)

Flere produktionslinjer

Digitalt ledningskort foreligger

 

Vandværkskategori og vandværkssamarbejde

Vandværkskategori, link til forklaring

Primær

Vandværksgruppe, link til forklaring

Syd

 

 

 

Forsyningen i dag og fremover

Vandforsyningsanlæg

Boringer

DGU nr. 154.189
DGU nr. 154.208
DGU nr. 154.328
DGU nr. 154.1657

Iltningsanlæg

Kompressor

Filteranlæg

Trykfilteranlæg

Beholderanlæg

I bygning

 

Vand- og energiforbrug

 

Basis 2019

Prognose 2031

Årligt vandbehov [m³/år]

333.080

377.699

 

Totalt energiforbrug [kWh/år]

105.736

Energiforbrug pr. m³ indvundet vand [kWh/m³]

0,3

 

 

Kapaciteter af anlæg og produktion

Vandværkets behov for kapacitetsændringer vurderes ud fra, om vandværkets nuværende evne og det fremtidige krav står mål med hinanden. Det anbefales dog, at vandværket har en bufferkapacitet på de fysiske anlæg på ca. 30 %. Samtidig er det vigtigt at indvindingskapaciteten ikke er for høj, da indvindingen gerne skal foregå jævnt, så anlægget og indvindingsanlægget belastes mindst muligt.

 

Evne 2019

Krav 2031

Evne/Krav

Kapacitet af indvindingsanlæg [m³/time]

160

82

1,9

Kapacitet af behandlingsanlæg [m³/time]

160

82

1,9

Kapacitet af beholderanlæg [m³]

610

653

0,9

Kapacitet af pumpeanlæg [m³/time]

222

125

1,8

Maksimal døgnproduktion [m³/døgn]

3072

1814

1,7

 

 

 

 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Skulle kommunen have meddelt påbud eller vilkår med tidsfrister er disse gældende og skal gennemføres.

Aktivitet

2021-2026

2026-2031

Udført

Såfremt det fremtidige vandbehov bliver en realitet, kan der blive behov for udvidelse af beholder kapaciteten for at minimere belastningen af grundvandsmagasin, og for sikre en tilfredsstillende forsyning og nødforsyning til øvrige vandværker i Vandværksgruppe Syd.

X

X

 

Fornyelse af indvindingstilladelse, der udløber i 2026.

X

 

 

Sikre forsyningssikkerheden i Vandværksgruppe syd i samarbejde med Glamsbjerg Vandværk, og de øvrige vandværker i Vandværksgruppe Syd, ved driftssikre forbindelsesledninger.

X

X

 

Indberette til Assens Kommune, når private husstande med egen boring tilsluttes vandværket.

X

X

Løbende

Årligt udarbejde flerårige budgetter og afsætte årlige beløb til vedligeholdelse og fornyelse.

X

X

Løbende

Årligt indsende takstblad, regnskab og investeringsplan til godkendelse hos kommunen for det kommende år senest 2 måneder inden takstbladet træder i kraft.

X

X

Løbende

Stamdata

Generelle data

Adresse

Jordløse Møllevej 23, 5683 Haarby

Ejerforhold

Andelsselskab

Antal forbrugere total

 

Link til vandværkets hjemmeside

https://www.jordløse.nu/Pages/Vandv/vv_vand.html

Hårdhed [ dH]

12

 

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse [m³/år]

45.000

Udløbsdato for indvindingstilladelse

2049

Nuværende indvindingsmængde [m³/år]

34.042

Indvindings år

2019

Vandspild [%]

4,6

 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

Forbindelsesledning

Flere produktionslinjer

-

Digitalt ledningskort foreligger

 

Vandværkskategori og vandværkssamarbejde

Vandværkskategori, link til forklaring

Basis

Vandværksgruppe, link til forklaring

Syd

 

 

 

Forsyningen i dag og fremover

Vandforsyningsanlæg

Boringer

DGU nr. 154.141
DGU nr. 154.209

Iltningsanlæg

Kapselblæser, tallerkenbelufter i iltningsbassin, reaktionsbassin

Filteranlæg

Trykfilteranlæg

Beholderanlæg

På vandværksgrund

 

Vand- og energiforbrug

 

Basis 2019

Prognose 2031

Årligt vandbehov [m³/år]

34.042

38.940

 

Totalt energiforbrug [kWh/år]

22.164

Energiforbrug pr. m³ indvundet vand [kWh/m³]

0,7

 

 

Kapaciteter af anlæg og produktion

Vandværkets behov for kapacitetsændringer vurderes ud fra, om vandværkets nuværende evne og det fremtidige krav står mål med hinanden. Det anbefales dog, at vandværket har en bufferkapacitet på de fysiske anlæg på ca. 30 %. Samtidig er det vigtigt at indvindingskapaciteten ikke er for høj, da indvindingen gerne skal foregå jævnt, så anlægget og indvindingsanlægget belastes mindst muligt.

 

Evne 2019

Krav 2031

Evne/Krav

Kapacitet af indvindingsanlæg [m³/time]

21

9

2,3

Kapacitet af behandlingsanlæg [m³/time]

20

9

2,3

Kapacitet af beholderanlæg [m³]

200

81

2,5

Kapacitet af pumpeanlæg [m³/time]

60

15

3,9

Maksimal døgnproduktion [m³/døgn]

440

192

2,3

 

 

 

 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Skulle kommunen have meddelt påbud eller vilkår med tidsfrister er disse gældende og skal gennemføres.

Aktivitet

2021-2026

2026-2031

Udført

Sikre at forbindelsesledningen til Vester Hæsinge Vandværk altid kan være driftsklar indenfor minimum 24 timer.

X

X

 

Om muligt reducere energiforbruget, der var på 0,7 kWh/m³ i 2019, hvor snit i DK var ca. 0,44.

X

X

 

Udarbejde procedure for pejling af vandspejl i boringer som grundlag for årlig indberetning til Assens Kommune.

X

 

 

Indberetning til Assens Kommune, når private husstande med egen boring tilsluttes vandværket.

X

X

Løbende

Udarbejde udbygningsplan for forsyning af de sidste enkeltindvindere som grundlag for at fastsætte tilslutningsbidrag.

X

 

 

Årligt indsende takstblad, regnskab og investeringsplan til godkendelse hos kommunen for det kommende år senest 2 måneder inden takstbladet træder i kraft

X

X

Løbende

Have ekstra fokus på hygiejne omkring åbne vandoverflader ved iltnings- og reaktionsbassin, samt rentvandsbeholder.

X

X

Løbende

Stamdata

Generelle data

Adresse

Kertevej 65, 5560 Aarup

Ejerforhold

Amba

Antal forbrugere total

 

Link til vandværkets hjemmeside

http://www.kertevand.dk/

Hårdhed [ dH]

15

 

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse [m³/år]

80.000

Udløbsdato for indvindingstilladelse

2045

Nuværende indvindingsmængde [m³/år]

78.634

Indvindings år

2019

Vandspild [%]

15

 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

Forbindelsesledning

Flere produktionslinjer

-

Digitalt ledningskort foreligger

-

 

Vandværkskategori og vandværkssamarbejde

Vandværkskategori, link til forklaring

Basis

Vandværksgruppe, link til forklaring

Nord

 

 

 

Forsyningen i dag og fremover

Vandforsyningsanlæg

Boringer

DGU nr. 144.193
DGU nr. 144.488

Iltningsanlæg

Kapselblæser

Filteranlæg

Åbne filtre, dobbeltfiltrering

Beholderanlæg

Under vandværksbygning

 

Vand- og energiforbrug

 

Basis 2019

Prognose 2031

Årligt vandbehov [m³/år]

78.634

79.824

 

Totalt energiforbrug [kWh/år]

47.542

Energiforbrug pr. m³ indvundet vand [kWh/m³]

0,6

 

 

Kapaciteter af anlæg og produktion

Vandværkets behov for kapacitetsændringer vurderes ud fra, om vandværkets nuværende evne og det fremtidige krav står mål med hinanden. Det anbefales dog, at vandværket har en bufferkapacitet på de fysiske anlæg på ca. 30 %. Samtidig er det vigtigt at indvindingskapaciteten ikke er for høj, da indvindingen gerne skal foregå jævnt, så anlægget og indvindingsanlægget belastes mindst muligt.

 

Evne 2019

Krav 2031

Evne/Krav

Kapacitet af indvindingsanlæg [m³/time]

28

13

2,2

Kapacitet af behandlingsanlæg [m³/time]

18

13

1,4

Kapacitet af beholderanlæg [m³]

43

106

0,4

Kapacitet af pumpeanlæg [m³/time]

47

20

2,3

Maksimal døgnproduktion [m³/døgn]

307

284

1,1

 

 

 

 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Skulle kommunen have meddelt påbud eller vilkår med tidsfrister er disse gældende og skal gennemføres.

Aktivitet

2021-2026

2026-2031

Udført

Sikre at forbindelsesledningen til Aarup Vandværk altid kan være driftsklar indenfor minimum 24 timer.

X

X

 

Digitalisere ledningsnettet

X

 

 

Vurdere om der af hensyn til grundvandsressourcen er behov for mere jævn indvinding over døgnet, i så fald kan der blive behov for udvidelse af rentvandsbeholder kapaciteten for at opretholde tilfredsstillende forsyning.

X

 

 

Om muligt reducere energiforbruget, der var på 0,6 kWh/m³ i 2019, hvor snit i DK var ca. 0,44.

X

X

 

Iværksætte tiltag til nedbringelse af vandtab.

X

X

 

Årligt indberette pejling af vandspejl i boringer til Assens Kommune.

X

X

Løbende

Indberetning til Assens Kommune, når private husstande med egen boring tilsluttes vandværket.

X

X

Løbende

Årligt indsende takstblad, regnskab og investeringsplan til godkendelse hos kommunen for det kommende år senest 2 måneder inden takstbladet træder i kraft.

X

X

Løbende

Stamdata

Generelle data

Adresse

Byvejen 48, 5620 Glamsbjerg

Ejerforhold

Amba

Antal forbrugere total

192

Link til vandværkets hjemmeside

-

Hårdhed [ dH]

15

 

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse [m³/år]

50.000

Udløbsdato for indvindingstilladelse

2021

Nuværende indvindingsmængde [m³/år]

31.781

Indvindings år

2019

Vandspild [%]

12-14

 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

-

Forbindelsesledning

Flere produktionslinjer

-

Digitalt ledningskort foreligger

-

 

Vandværkskategori og vandværkssamarbejde

Vandværkskategori, link til forklaring

Basis

Vandværksgruppe, link til forklaring

Syd

 

 

 

Forsyningen i dag og fremover

Vandforsyningsanlæg

Boringer

DGU nr. 154.20
DGU nr. 154.1266

Iltningsanlæg

Iltningstårn

Filteranlæg

Åbne filteranlæg

Beholderanlæg

Under vandværksbygning

 

Vand- og energiforbrug

 

Basis 2019

Prognose 2031

Årligt vandbehov [m³/år]

31.781

32.694

 

Totalt energiforbrug [kWh/år]

Ikke oplyst

Energiforbrug pr. m³ indvundet vand [kWh/m³]

-

 

 

Kapaciteter af anlæg og produktion

Vandværkets behov for kapacitetsændringer vurderes ud fra, om vandværkets nuværende evne og det fremtidige krav står mål med hinanden. Det anbefales dog, at vandværket har en bufferkapacitet på de fysiske anlæg på ca. 30 %. Samtidig er det vigtigt at indvindingskapaciteten ikke er for høj, da indvindingen gerne skal foregå jævnt, så anlægget og indvindingsanlægget belastes mindst muligt.

 

Evne 2019

Krav 2031

Evne/Krav

Kapacitet af indvindingsanlæg [m³/time]

9

5

1,7

Kapacitet af behandlingsanlæg [m³/time]

9

5

1,8

Kapacitet af beholderanlæg [m³]

30

40

0,7

Kapacitet af pumpeanlæg [m³/time]

30

8

3,9

Maksimal døgnproduktion [m³/døgn]

171

116

1,5

 

 

 

 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Skulle kommunen have meddelt påbud eller vilkår med tidsfrister er disse gældende og skal gennemføres.

Aktivitet

2021-2026

2026-2031

Udført

Sikre at forbindelsesledningen til Glamsbjerg og Haarby vandværker altid kan være driftsklar indenfor minimum 24 timer.

X

X

 

Fornyelse af indvindingstilladelse, der udløber i 2021.

X

 

 

Vurdere om der af hensyn til grundvandsressourcen er behov for mere jævn indvinding over døgnet, i så fald kan der blive behov for udvidelse af rentvandsbeholder kapaciteten for at opretholde tilfredsstillende forsyning.

X

 

 

Iværksætte tiltag til nedbringelse af vandtab.

X

X

 

Registrere elforbrug, så det kan vurderes, om der skal foretages forbedringer for at nedbringe elforbruget.

X

X

 

Udarbejde beredskabsplan.

X

 

 

Have ekstra fokus på hygiejne omkring åbne vandoverflader ved iltningstårn og filtre samt rentvandsbeholder.

X

X

 

Vandværksanlægget bør gennemgås for fejl og mangler, for at sikre vandkvaliteten.

X

 

 

Inden for planperioden er det nødvendigt at renovere vandværksbygningen, reparere eller udskifte maskinelle dele af hensyn til de hygiejniske forhold og for at sikre en god drikkevandskvalitet

X

X

 

Vandværket anbefales at oprette en hjemmeside.

X

 

 

Stamdata

Generelle data

Adresse

Ladegård Mark 48

Ejerforhold

Amba

Antal forbrugere total

 

Link til vandværkets hjemmeside

https://ortevand.dk/

Hårdhed [ dH]

17

 

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse [m³/år]

130.000

Udløbsdato for indvindingstilladelse

2046

Nuværende indvindingsmængde [m³/år]

90.242

Indvindings år

2019

Vandspild [%]

Ikke oplyst

 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

Forbindelsesledning

Flere produktionslinjer

-

Digitalt ledningskort foreligger

 

Vandværkskategori og vandværkssamarbejde

Vandværkskategori, link til forklaring

Basis

Vandværksgruppe, link til forklaring

Nord

 

 

 

Forsyningen i dag og fremover

Vandforsyningsanlæg

Boringer

DGU nr. 145.419
DGU nr. 145.713
DGU nr. 145.1904

Iltningsanlæg

Bundbeluftning

Filteranlæg

Åbne filteranlæg

Beholderanlæg

Under vandværk

 

Vand- og energiforbrug

 

Basis 2019

Prognose 2031

Årligt vandbehov [m³/år]

90.242

91.772

 

Totalt energiforbrug [kWh/år]

59.543

Energiforbrug pr. m³ indvundet vand [kWh/m³]

0,7

 

 

Kapaciteter af anlæg og produktion

Vandværkets behov for kapacitetsændringer vurderes ud fra, om vandværkets nuværende evne og det fremtidige krav står mål med hinanden. Det anbefales dog, at vandværket har en bufferkapacitet på de fysiske anlæg på ca. 30 %. Samtidig er det vigtigt at indvindingskapaciteten ikke er for høj, da indvindingen gerne skal foregå jævnt, så anlægget og indvindingsanlægget belastes mindst muligt.

 

Evne 2019

Krav 2031

Evne/Krav

Kapacitet af indvindingsanlæg [m³/time]

33

16

2,0

Kapacitet af behandlingsanlæg [m³/time]

25

16

1,5

Kapacitet af beholderanlæg [m³]

465

134

3,5

Kapacitet af pumpeanlæg [m³/time]

81

25

3,2

Maksimal døgnproduktion [m³/døgn]

550

361

1,5

 

 

 

 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Skulle kommunen have meddelt påbud eller vilkår med tidsfrister er disse gældende og skal gennemføres.

Aktivitet

2021-2026

2026-2031

Udført

Sikre at forbindelsesledningen til Vissenbjerg-Bred Vandværk altid kan være driftsklar indenfor minimum 24 timer.

X

X

 

Justere vandbehandlingen så vandkvalitetsudsving undgås.

X

 

 

Om muligt reducere energiforbruget, der var på 0,7 kWh/m³ i 2019, hvor snit i DK var ca. 0,44.

X

X

 

Registrere udpumpede og solgte vandmængder, så vandspildet kan beregnes hvert år i forbindelse med indberetning til kommunen.

X

 

Løbende

Årligt indberette pejling af vandspejl i boringer til Assens Kommune.

X

X

Løbende

Have ekstra fokus på hygiejne omkring åbne vandoverflader ved iltningstårn og filtre samt rentvandsbeholder.

X

X

Løbende

Indberette til Assens Kommune, når private husstande med egen boring tilsluttes vandværket

X

X

Løbende

Stamdata

Generelle data

Adresse

Odensevej 86, 5492 Vissenbjerg

Ejerforhold

Andelsselskab

Antal forbrugere total

360

Link til vandværkets hjemmeside

https://mkvand.dk/standard/forside

Hårdhed [ dH]

18

 

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse [m³/år]

125.000

Udløbsdato for indvindingstilladelse

2045

Nuværende indvindingsmængde [m³/år]

75.339

Indvindings år

2019

Vandspild [%]

6,1

 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

Forbindelsesledning

Flere produktionslinjer

-

Digitalt ledningskort foreligger

 

Vandværkskategori og vandværkssamarbejde

Vandværkskategori, link til forklaring

Basis

Vandværksgruppe, link til forklaring

Nord

 

 

 

Forsyningen i dag og fremover

Vandforsyningsanlæg

Boringer

DGU nr. 145.658
DGU nr. 145.892
DGU nr. 145.1732

Iltningsanlæg

Iltningstårn

Filteranlæg

Åbne filteranlæg

Beholderanlæg

To beholdere, under og ved siden af vandværksbygning

 

Vand- og energiforbrug

 

Basis 2019

Prognose 2031

Årligt vandbehov [m³/år]

75.339

91.739

 

Totalt energiforbrug [kWh/år]

59.403

Energiforbrug pr. m³ indvundet vand [kWh/m³]

0,8

 

 

Kapaciteter af anlæg og produktion

Vandværkets behov for kapacitetsændringer vurderes ud fra, om vandværkets nuværende evne og det fremtidige krav står mål med hinanden. Det anbefales dog, at vandværket har en bufferkapacitet på de fysiske anlæg på ca. 30 %. Samtidig er det vigtigt at indvindingskapaciteten ikke er for høj, da indvindingen gerne skal foregå jævnt, så anlægget og indvindingsanlægget belastes mindst muligt.

 

Evne 2019

Krav 2031

Evne/Krav

Kapacitet af indvindingsanlæg [m³/time]

18

13

1,4

Kapacitet af behandlingsanlæg [m³/time]

25

13

1,9

Kapacitet af beholderanlæg [m³]

140

13

10,9

Kapacitet af pumpeanlæg [m³/time]

57

12

4,7

Maksimal døgnproduktion [m³/døgn]

396

283

1,4

 

 

 

 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Skulle kommunen have meddelt påbud eller vilkår med tidsfrister er disse gældende og skal gennemføres.

Aktivitet

2021-2026

2026-2031

Udført

Sikre at forbindelsesledningen til Vissenbjerg-Bred Vandværk altid kan være driftsklar indenfor minimum 24 timer.

X

X

 

Om muligt reducere energiforbruget, der var på 0,8 kWh/m³ i 2019, hvor snit i DK var ca. 0,44.

X

X

 

Have ekstra fokus på hygiejne omkring åbne vandoverflader ved iltningstårn og filtre samt rentvandsbeholdere.

X

X

Løbende

Vandværksanlægget bør gennemgås for uhensigtsmæssige forhold og defekter, og der bør foretages evt. nødvendige reparationer/udskiftninger for at sikre vandkvaliteten.

X

 

 

Årligt indsende takstblad, regnskab og investeringsplan til godkendelse hos kommunen for det kommende år senest 2 måneder inden takstbladet træder i kraft.

X

X

Løbende

Stamdata

Generelle data

Adresse

Kærumvej 15, 5610 Assens

Ejerforhold

Andelsselskab

Antal forbrugere total

 

Link til vandværkets hjemmeside

 

Hårdhed [ dH]

22

 

Indvinding og vandforbrug

Melby Kærum Vandværk har pga. vandkvalitetsproblemer siden 2018 købt drikkevand fra Assens Vand.

Indvindingstilladelse [m³/år]

45.000

Udløbsdato for indvindingstilladelse

2041

Nuværende indvindingsmængde [m³/år]

0

Indvindings år

2019

Vandspild [%]

Ikke oplyst

 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

Forbindelsesledning

Flere produktionslinjer

-

Digitalt ledningskort foreligger

 

 

Vandværkskategori og vandværkssamarbejde

Vandværkskategori, link til forklaring

Sekundær

Vandværksgruppe, link til forklaring

Vest

 

 

 

Forsyningen i dag og fremover

Vandforsyningsanlæg

Boringer

DGU nr. 153.74
DGU nr. 153.248

Iltningsanlæg

Kompressor

Filteranlæg

Trykfilter

Beholderanlæg

På vandværksgrund

 

Vand- og energiforbrug

 

Basis 2019

Prognose 2031

Årligt vandbehov [m³/år]

31.621

31.791

 

Totalt energiforbrug [kWh/år]

-

Energiforbrug pr. m³ indvundet vand [kWh/m³]

-

 

 

Kapaciteter af anlæg og produktion

Vandværkets behov for kapacitetsændringer vurderes ud fra, om vandværkets nuværende evne og det fremtidige krav står mål med hinanden. Det anbefales dog, at vandværket har en bufferkapacitet på de fysiske anlæg på ca. 30 %. Samtidig er det vigtigt at indvindingskapaciteten ikke er for høj, da indvindingen gerne skal foregå jævnt, så anlægget og indvindingsanlægget belastes mindst muligt.

 

Evne 2019

Krav 2031

Evne/Krav

Kapacitet af indvindingsanlæg [m³/time]

20

5

3,6

Kapacitet af behandlingsanlæg [m³/time]

10

5

1,8

Kapacitet af beholderanlæg [m³]

20

45

0,4

Kapacitet af pumpeanlæg [m³/time]

14

9

1,6

Maksimal døgnproduktion [m³/døgn]

166

121

1,4

 

 

 

 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Skulle kommunen have meddelt påbud eller vilkår med tidsfrister er disse gældende og skal gennemføres.

Aktivitet

2021-2026

2026-2031

Udført

Vandværket skal finde en permanent løsning på vandkvalitetsproblemerne, og anbefales at gå i dialog med Assens Vand om den fremtidige forsyning af Melby - Kærum Vandværk, evt. som distributionsvandværk.

X

 

 

Udarbejde procedure for registreringer af udpumpede og solgte vandmængder, så vandspildet kan beregnes hvert år i forbindelse med indberetning til kommunen

X

 

 

Årligt indsende takstblad, regnskab og investeringsplan til godkendelse hos kommunen for det kommende år senest 2 måneder inden takstbladet træder i kraft.

X

X

Løbende

Digitalisere ledningsnettet

X

 

 

Oprette hjemmeside, hvis vandværket fortsætter som selvstændigt distributionsvandværk.

X

 

 

Stamdata

Generelle data

Adresse

Vandværksvej 4, 5690 Tommerup

Ejerforhold

Amba

Antal forbrugere total

 

Link til vandværkets hjemmeside

 

Hårdhed [ dH]

17

 

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse [m³/år]

40.000

Udløbsdato for indvindingstilladelse

2045

Nuværende indvindingsmængde [m³/år]

28.478

Indvindings år

2019

Vandspild [%]

4,7

 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

Forbindelsesledning

Flere produktionslinjer

-

Digitalt ledningskort foreligger

 

Vandværkskategori og vandværkssamarbejde

Vandværkskategori, link til forklaring

Sekundær

Vandværksgruppe, link til forklaring

Øst

 

 

 

Forsyningen i dag og fremover

Vandforsyningsanlæg

Boringer

DGU nr. 145.464
DGU nr. 145.844

Iltningsanlæg

Bundbeluftning

Filteranlæg

Åbne filteranlæg

Beholderanlæg

På vandværksgrund

 

Vand- og energiforbrug

 

Basis 2019

Prognose 2031

Årligt vandbehov [m³/år]

28.478

28.478

 

Totalt energiforbrug [kWh/år]

22.260

Energiforbrug pr. m³ indvundet vand [kWh/m³]

0,8

 

 

Kapaciteter af anlæg og produktion

Vandværkets behov for kapacitetsændringer vurderes ud fra, om vandværkets nuværende evne og det fremtidige krav står mål med hinanden. Det anbefales dog, at vandværket har en bufferkapacitet på de fysiske anlæg på ca. 30 %. Samtidig er det vigtigt at indvindingskapaciteten ikke er for høj, da indvindingen gerne skal foregå jævnt, så anlægget og indvindingsanlægget belastes mindst muligt.

 

Evne 2019

Krav 2031

Evne/Krav

Kapacitet af indvindingsanlæg [m³/time]

10

5

2,1

Kapacitet af behandlingsanlæg [m³/time]

12

5

2,5

Kapacitet af beholderanlæg [m³]

120

39

3,1

Kapacitet af pumpeanlæg [m³/time]

24

7

3,2

Maksimal døgnproduktion [m³/døgn]

220

105

2,1

 

 

 

 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Skulle kommunen have meddelt påbud eller vilkår med tidsfrister er disse gældende og skal gennemføres.

Aktivitet

2021-2026

2026-2031

Udført

For at sikre alle områder af Assens Kommune adgang til almen vandforsyning, udvides forsyningsområdet mod vest til at omfatte et område omkring Krengerup Gods.

 

 

Sikre at forbindelsesledningen til Tommerup By Vandværk altid kan være driftsklar indenfor minimum 24 timer.

X

X

 

Indberette pejling af vandspejl i boringer årligt til Assens Kommune.

X

X

Løbende

Om muligt reducere energiforbruget, der var på 0,8 kWh/m³ i 2019, hvor snit i DK var ca. 0,44.

X

X

 

Årligt indsende takstblad, regnskab og investeringsplan til godkendelse hos kommunen for det kommende år senest 2 måneder inden takstbladet træder i kraft.

X

X

Løbende

Have ekstra fokus på hygiejne omkring åbne vandoverflader ved bundbeluftning, filtre og rentvandsbeholder.

X

X

Løbende

Vandværksanlægget bør gennemgås for uhensigtsmæssige forhold og defekter, og der bør foretages evt. nødvendige reparationer/udskiftninger for at sikre vandkvaliteten.

X

 

 

Overveje at oprette hjemmeside

X

 

 

Stamdata

Generelle data

Adresse

Rørupgyden 21, 5560 Aarup

Ejerforhold

Andelsselskab

Antal forbrugere total

 

Link til vandværkets hjemmeside

 

Hårdhed [ dH]

15

 

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse [m³/år]

40.000

Udløbsdato for indvindingstilladelse

2046

Nuværende indvindingsmængde [m³/år]

14.703

Indvindings år

2019

Vandspild [%]

4,2

 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

Forbindelsesledning

Flere produktionslinjer

(√)

Digitalt ledningskort foreligger

-

 

Vandværkskategori og vandværkssamarbejde

Vandværkskategori, link til forklaring

Sekundær

Vandværksgruppe, link til forklaring

Nord

 

 

 

Forsyningen i dag og fremover

Vandforsyningsanlæg

Boringer

DGU nr. 135.295
DGU nr. 135.1099

Iltningsanlæg

Kompressor

Filteranlæg

Trykfilteranlæg

Beholderanlæg

-

 

Vand- og energiforbrug

 

Basis 2019

Prognose 2031

Årligt vandbehov [m³/år]

14.703

15.723

 

Totalt energiforbrug [kWh/år]

7.274

Energiforbrug pr. m³ indvundet vand [kWh/m³]

0,5

 

 

Kapaciteter af anlæg og produktion

Vandværkets behov for kapacitetsændringer vurderes ud fra, om vandværkets nuværende evne og det fremtidige krav står mål med hinanden. Det anbefales dog, at vandværket har en bufferkapacitet på de fysiske anlæg på ca. 30 %. Samtidig er det vigtigt at indvindingskapaciteten ikke er for høj, da indvindingen gerne skal foregå jævnt, så anlægget og indvindingsanlægget belastes mindst muligt.

 

Evne 2019

Krav 2031

Evne/Krav

Kapacitet af indvindingsanlæg [m³/time]

28

3

8,9

Kapacitet af behandlingsanlæg [m³/time]

12

3

3,8

Kapacitet af beholderanlæg [m³]

-

-

-

Kapacitet af pumpeanlæg [m³/time]

28

6

5,1

Maksimal døgnproduktion [m³/døgn]

152

70

2,2

 

 

 

 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Skulle kommunen have meddelt påbud eller vilkår med tidsfrister er disse gældende og skal gennemføres.

Aktivitet

2021-2026

2026-2031

Udført

For at mindske belastningen af grundvandsmagasinet, anbefales det at nedregulere indvindingskapaciteten, hvilket kan betyde, at der bliver behov for en beholder.

X

X

 

Justering af forsyningsområde mod syd, så det omfatter ledningsnettet mod Aarup Forsyningsområde.

 

 

Sikre at forbindelsesledningen til Aarup Vandværk altid kan være driftsklar indenfor minimum 24 timer.

X

 

 

Vandværksanlægget bør gennemgås for uhensigtsmæssige forhold og defekter, og der bør foretages evt. nødvendige reparationer/udskiftninger for at sikre vandkvaliteten.

X

 

 

Indberette til Assens Kommune, når private husstande med egen boring tilsluttes vandværket.

X

X

Løbende

Udarbejde udbygningsplan for forsyning af de sidste enkeltindvindere som grundlag for at fastsætte tilslutningsbidrag.

X

 

 

Årligt indsende takstblad, regnskab og investeringsplan til godkendelse hos kommunen for det kommende år senest 2 måneder inden takstbladet træder i kraft

X

X

Løbende

Digitalisere ledningsnettet

X

 

 

Overveje at oprette hjemmeside.

X

 

 

Stamdata

Generelle data

Adresse

Skolevej 16, 5492 Vissenbjerg

Ejerforhold

I/S

Antal forbrugere total

Ca. 300

Link til vandværkets hjemmeside

https://skalbjergvand.dk/

Hårdhed [ dH]

17

 

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse [m³/år]

43.000

Udløbsdato for indvindingstilladelse

2049

Nuværende indvindingsmængde [m³/år]

28.965

Indvindings år

2019

Vandspild [%]

1,7

 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

Forbindelsesledning

Flere produktionslinjer

-

Digitalt ledningskort foreligger

 

Vandværkskategori og vandværkssamarbejde

Vandværkskategori, link til forklaring

Basis

Vandværksgruppe, link til forklaring

Øst

 

 

 

Forsyningen i dag og fremover

Vandforsyningsanlæg

Boringer

DGU nr. 145.872
DGU nr. 145.2090

Iltningsanlæg

Bundbeluftning

Filteranlæg

Åbne filteranlæg

Beholderanlæg

2 stk. på vandværksgrund

 

Vand- og energiforbrug

 

Basis 2019

Prognose 2031

Årligt vandbehov [m³/år]

28.965

30.665

 

Totalt energiforbrug [kWh/år]

24.598

Energiforbrug pr. m³ indvundet vand [kWh/m³]

0,8

 

 

Kapaciteter af anlæg og produktion

Vandværkets behov for kapacitetsændringer vurderes ud fra, om vandværkets nuværende evne og det fremtidige krav står mål med hinanden. Det anbefales dog, at vandværket har en bufferkapacitet på de fysiske anlæg på ca. 30 %. Samtidig er det vigtigt at indvindingskapaciteten ikke er for høj, da indvindingen gerne skal foregå jævnt, så anlægget og indvindingsanlægget belastes mindst muligt.

 

Evne 2019

Krav 2031

Evne/Krav

Kapacitet af indvindingsanlæg [m³/time]

21

5

4,4

Kapacitet af behandlingsanlæg [m³/time]

14

5

2,9

Kapacitet af beholderanlæg [m³]

190

39

4,8

Kapacitet af pumpeanlæg [m³/time]

30

7

4,0

Maksimal døgnproduktion [m³/døgn]

308

106

2,9

 

 

 

 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Skulle kommunen have meddelt påbud eller vilkår med tidsfrister er disse gældende og skal gennemføres.

Aktivitet

2021-2026

2026-2031

Udført

Sikre en jævn indvinding hen over døgnet, med så små udsving i oppumpningen og så lille oppumpning som muligt, at belastningen af grundvandsmagasin minimeres samt at evt. forurening ikke tiltrækkes.

X

 

 

Overvåge udviklingen af pesticidspor i boringerne og sikre overholdelse af drikkevandskravene via pumpestrategi.

X

X

 

Sikre at forbindelsesledningen til Tommerup St. Vandværk altid kan være driftsklar indenfor minimum 24 timer.

X

X

 

Årligt indberette pejling af vandspejl i boringer til Assens Kommune.

X

X

Løbende

Udarbejde udbygningsplan for forsyning af de sidste enkeltindvindere som grundlag for at fastsætte tilslutningsbidrag

X

 

 

Indberette til Assens Kommune, når private husstande med egen boring tilsluttes vandværket.

X

X

Løbende

Årligt indsende takstblad, regnskab og investeringsplan til godkendelse hos kommunen for det kommende år senest 2 måneder inden takstbladet træder i kraft

X

X

Løbende

Have ekstra fokus på hygiejne omkring åbne vandoverflader ved bundbeluftning og filtre samt rentvandsbeholder.

X

 

Løbende

Om muligt reducere energiforbruget, der var på 0,8 kWh/m³ i 2019, hvor snit i DK var ca. 0,44.

X

X

 

Stamdata

Generelle data

Adresse

Odensevej 151, 5492 Vissenbjerg

Ejerforhold

Andelsselskab

Antal forbrugere total

330

Link til vandværkets hjemmeside

https://skva.dk/

Hårdhed [ dH]

17

 

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse [m³/år]

62.000

Udløbsdato for indvindingstilladelse

2045

Nuværende indvindingsmængde [m³/år]

40.743

Indvindings år

2019

Vandspild [%]

1,3

 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

Forbindelsesledning

Flere produktionslinjer

(√)

Digitalt ledningskort foreligger

 

Vandværkskategori og vandværkssamarbejde

Vandværkskategori, link til forklaring

Basis

Vandværksgruppe, link til forklaring

Nord

 

 

 

Forsyningen i dag og fremover

Vandforsyningsanlæg

Boringer

DGU nr. 145.414
DGU nr. 145.3982

Iltningsanlæg

Bundbeluftning

Filteranlæg

Åbne filteranlæg

Beholderanlæg

3 rentvandsbeholdere på vandværksgrund

 

Vand- og energiforbrug

 

Basis 2019

Prognose 2031

Årligt vandbehov [m³/år]

40.743

41.423

 

Totalt energiforbrug [kWh/år]

36.007

Energiforbrug pr. m³ indvundet vand [kWh/m³]

0,9

 

 

Kapaciteter af anlæg og produktion

Vandværkets behov for kapacitetsændringer vurderes ud fra, om vandværkets nuværende evne og det fremtidige krav står mål med hinanden. Det anbefales dog, at vandværket har en bufferkapacitet på de fysiske anlæg på ca. 30 %. Samtidig er det vigtigt at indvindingskapaciteten ikke er for høj, da indvindingen gerne skal foregå jævnt, så anlægget og indvindingsanlægget belastes mindst muligt.

 

Evne 2019

Krav 2031

Evne/Krav

Kapacitet af indvindingsanlæg [m³/time]

20

7

2,7

Kapacitet af behandlingsanlæg [m³/time]

18

7

2,4

Kapacitet af beholderanlæg [m³]

240

68

3,5

Kapacitet af pumpeanlæg [m³/time]

44

13

3,4

Maksimal døgnproduktion [m³/døgn]

396

163

2,4

 

 

 

 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Skulle kommunen have meddelt påbud eller vilkår med tidsfrister er disse gældende og skal gennemføres.

Aktivitet

2021-2026

2026-2031

Udført

Overvåge udviklingen af DMS i begge boringer, og sikre en jævn indvinding hen over døgnet, med så små udsving i oppumpningen og så lille oppumpning som muligt.

X

X

 

Forbedre forsyningssikkerheden ved at etablere forbindelsesledning til andet vandværk i henhold til vandforsyningsplanens anvisninger.

X

X

X

Om muligt reducere energiforbruget, der var på 0,9 kWh/m³ i 2019, hvor snit i DK var ca. 0,44.

X

X

 

Have ekstra fokus på hygiejne omkring åbne vandoverflader ved bundbeluftning, filtre samt rentvandsbeholder.

X

X

Løbende

Årligt indsende takstblad, regnskab og investeringsplan til godkendelse hos kommunen for det kommende år senest 2 måneder inden takstbladet træder i kraft.

X

X

Løbende

Indberette til Assens Kommune, når private husstande med egen boring tilsluttes vandværket.

X

X

Løbende

Stamdata - Vandværket er nedlagt 1. januar 2022

Generelle data

Adresse

Kærlighedsstien 12, 5560 Aarup

Ejerforhold

Andelsselskab

Antal forbrugere total

92

Link til vandværkets hjemmeside

-

Hårdhed [ dH]

14

 

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse [m³/år]

31.000

Udløbsdato for indvindingstilladelse

2046

Nuværende indvindingsmængde [m³/år]

11.802

Indvindings år

2019

Vandspild [%]

9,8

 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

Forbindelsesledning

Flere produktionslinjer

-

Digitalt ledningskort foreligger

 

Vandværkskategori og vandværkssamarbejde

Vandværkskategori, link til forklaring

Sekundær

Vandværksgruppe, link til forklaring

Nord

 

 

 

Forsyningen i dag og fremover

Vandforsyningsanlæg

Boringer

DGU nr. 144.105
DGU nr. 144.484

Iltningsanlæg

Iltningstårn

Filteranlæg

Åbne filteranlæg

Beholderanlæg

Beliggende ved vandværket

 

Vand- og energiforbrug

 

Basis 2019

Prognose 2031

Årligt vandbehov [m³/år]

11.802

11.802

 

Totalt energiforbrug [kWh/år]

6.479

Energiforbrug pr. m³ indvundet vand [kWh/m³]

0,5

 

 

Kapaciteter af anlæg og produktion

Vandværkets behov for kapacitetsændringer vurderes ud fra, om vandværkets nuværende evne og det fremtidige krav står mål med hinanden. Det anbefales dog, at vandværket har en bufferkapacitet på de fysiske anlæg på ca. 30 %. Samtidig er det vigtigt at indvindingskapaciteten ikke er for høj, da indvindingen gerne skal foregå jævnt, så anlægget og indvindingsanlægget belastes mindst muligt.

 

Evne 2019

Krav 2031

Evne/Krav

Kapacitet af indvindingsanlæg [m³/time]

22

2

9,1

Kapacitet af behandlingsanlæg [m³/time]

18

2

7,7

Kapacitet af beholderanlæg [m³]

100

22

4,6

Kapacitet af pumpeanlæg [m³/time]

12

4

2,8

Maksimal døgnproduktion [m³/døgn]

147

52

2,8

 

 

 

 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Skulle kommunen have meddelt påbud eller vilkår med tidsfrister er disse gældende og skal gennemføres.

Aktivitet

2021-2026

2026-2031

Udført

Sikre en jævn indvinding hen over døgnet, med så små udsving i oppumpningen og så lille oppumpning som muligt, at belastningen af grundvandsmagasin og indvindings- og behandlingsanlæg minimeres samt at evt. forurening ikke tiltrækkes.

X

X

 

Sikre at forbindelsesledningen til Aarup Vandværk altid kan være driftsklar indenfor minimum 24 timer.

X

X

 

Inden for planperioden er det nødvendigt at renovere vandværksbygningen, reparere eller udskifte maskinelle dele af hensyn til de hygiejniske forhold og for at sikre en god drikkevandskvalitet.

X

X

 

Have ekstra fokus på hygiejne omkring åbne vandoverflader ved iltningstårn og filtre samt rentvandsbeholder.

X

X

 

Iværksætte tiltag til nedbringelse af vandtab.

X

X

 

Årligt indberette pejling af vandspejl i boringer til Assens Kommune.

X

X

 

Årligt indsende takstblad, regnskab og investeringsplan til godkendelse hos kommunen for det kommende år senest 2 måneder inden takstbladet træder i kraft

X

X

 

Vandværket anbefales at oprette en hjemmeside.

X

 

 

Stamdata

Generelle data

Adresse

Stærmosevej 151, 5690 Tommerup

Ejerforhold

Andelsselskab

Antal forbrugere total

 

Link til vandværkets hjemmeside

https://staermosevand.dk/

Hårdhed [ dH]

15

 

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse [m³/år]

35.000

Udløbsdato for indvindingstilladelse

2047

Nuværende indvindingsmængde [m³/år]

31.000

Indvindings år

2019

Vandspild [%]

9,7

 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

Forbindelsesledning

Flere produktionslinjer

-

Digitalt ledningskort foreligger

 

Vandværkskategori og vandværkssamarbejde

Vandværkskategori, link til forklaring

Sekundær

Vandværksgruppe, link til forklaring

Øst

 

 

 

Forsyningen i dag og fremover

Vandforsyningsanlæg

Boringer

DGU nr. 145.812

Iltningsanlæg

Iltningstårn

Filteranlæg

Åbne filteranlæg

Beholderanlæg

Beliggende under vandværk

 

Vand- og energiforbrug

 

Basis 2019

Prognose 2031

Årligt vandbehov [m³/år]

31.000

31.000

 

Totalt energiforbrug [kWh/år]

14.861

Energiforbrug pr. m³ indvundet vand [kWh/m³]

0,5

 

 

Kapaciteter af anlæg og produktion

Vandværkets behov for kapacitetsændringer vurderes ud fra, om vandværkets nuværende evne og det fremtidige krav står mål med hinanden. Det anbefales dog, at vandværket har en bufferkapacitet på de fysiske anlæg på ca. 30 %. Samtidig er det vigtigt at indvindingskapaciteten ikke er for høj, da indvindingen gerne skal foregå jævnt, så anlægget og indvindingsanlægget belastes mindst muligt.

 

Evne 2019

Krav 2031

Evne/Krav

Kapacitet af indvindingsanlæg [m³/time]

12

5

2,2

Kapacitet af behandlingsanlæg [m³/time]

18

5

3,2

Kapacitet af beholderanlæg [m³]

30

53

0,6

Kapacitet af pumpeanlæg [m³/time]

26

10

2,6

Maksimal døgnproduktion [m³/døgn]

184

120

1,5

 

 

 

 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Skulle kommunen have meddelt påbud eller vilkår med tidsfrister er disse gældende og skal gennemføres.

Aktivitet

2021-2026

2026-2031

Udført

Overvåge indholdet af arsen i drikkevandet og sikre overholdelse af drikkevandskravene.

X

X

Løbende

Sikre en mere jævn indvinding hen over døgnet, med så små udsving i oppumpningen og så lille oppumpning som muligt, at belastningen af grundvandsmagasin og indvindings- og behandlingsanlæg minimeres samt at evt. forurening ikke tiltrækkes. Dette kan betyde, at der bliver behov for en større beholderkapacitet.

X

 

 

Inden for planperioden er det nødvendigt at renovere/forbedre vandværksbygningen af hensyn til de hygiejniske forhold og for at sikre en god drikkevandskvalitet

X

X

 

Have ekstra fokus på hygiejne omkring åbne vandoverflader ved iltningstårn og filtre samt rentvandsbeholder.

X

X

Løbende

Sikre at forbindelsesledningen til Brylle Vandværk altid kan være driftsklar indenfor minimum 24 timer.

X

X

 

Iværksætte tiltag til nedbringelse af vandtab.

X

 

 

Årligt indsende takstblad, regnskab og investeringsplan til godkendelse hos kommunen for det kommende år senest 2 måneder inden takstbladet træder i kraft

X

X

Løbende

Stamdata

Generelle data

Adresse

Sø Søbyvej 6, 5610 Assens

Ejerforhold

Andelsselskab

Antal forbrugere total

209

Link til vandværkets hjemmeside

https://sobyvand.dk/

Hårdhed [ dH]

15

 

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse [m³/år]

100.000

Udløbsdato for indvindingstilladelse

2045

Nuværende indvindingsmængde [m³/år]

81.168

Indvindings år

2019

Vandspild [%]

10,1

 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

Forbindelsesledning

(√)

Flere produktionslinjer

(√)

Digitalt ledningskort foreligger

 

Vandværkskategori og vandværkssamarbejde

Vandværkskategori, link til forklaring

Basis

Vandværksgruppe, link til forklaring

Vest

 

 

 

Forsyningen i dag og fremover

Vandforsyningsanlæg

Boringer

DGU nr. 144.791
DGU nr. 153.77
DGU nr. 153.136 (Ikke i drift)
DGU nr. 153.428

Iltningsanlæg

Iltningstårn

Filteranlæg

Åbne filteranlæg

Beholderanlæg

Beliggende under vandværk

 

Vand- og energiforbrug

 

Basis 2019

Prognose 2031

Årligt vandbehov [m³/år]

81.168

82.018

 

Totalt energiforbrug [kWh/år]

68.117

Energiforbrug pr. m³ indvundet vand [kWh/m³]

0,8

 

 

Kapaciteter af anlæg og produktion

Vandværkets behov for kapacitetsændringer vurderes ud fra, om vandværkets nuværende evne og det fremtidige krav står mål med hinanden. Det anbefales dog, at vandværket har en bufferkapacitet på de fysiske anlæg på ca. 30 %. Samtidig er det vigtigt at indvindingskapaciteten ikke er for høj, da indvindingen gerne skal foregå jævnt, så anlægget og indvindingsanlægget belastes mindst muligt.

 

Evne 2019

Krav 2031

Evne/Krav

Kapacitet af indvindingsanlæg [m³/time]

22

14

1,6

Kapacitet af behandlingsanlæg [m³/time]

30

14

2,2

Kapacitet af beholderanlæg [m³]

25

118

0,2

Kapacitet af pumpeanlæg [m³/time]

20

22

0,9

Maksimal døgnproduktion [m³/døgn]

273

303

0,9

 

 

 

 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Skulle kommunen have meddelt påbud eller vilkår med tidsfrister er disse gældende og skal gennemføres.

Aktivitet

2021-2026

2026-2031

Udført

Forbedre forbindelsesledningen til Søllested Vandværk, så den kan opretholde normal drift i hele forsyningsområdet og altid kan være driftsklar indenfor minimum 24 timer.

X

 

 

Overvåge udviklingen af pesticider i boringerne DGU nr. 144.791, 153.77, 153.136 og sikre overholdelse af drikkevandskravene ved eksempelvis ændret pumpestrategi, etablering af supplerende boring eller køb af vand fra vandværk i vandværksgruppe Vest.

X

X

 

Der kan i planperioden blive behov for udvidelse af rentvandspumpe- og rentvandsbeholderkapaciteten.

X

X

 

Indenfor planperioden er det nødvendigt at renovere/udbedre vandværksbygningen af hensyn til de hygiejniske forhold og for at sikre en god drikkevandskvalitet.

X

X

 

Have ekstra fokus på hygiejne omkring åbne vandoverflader ved iltningstårn og filtre samt rentvandsbeholder.

X

X

Løbende

Iværksætte tiltag til nedbringelse af vandtab.

X

 

 

Årligt indberette pejling af vandspejl i boringer til Assens Kommune

X

X

Løbende

Om muligt reducere energiforbruget, der var på 0,8 kWh/m³ i 2019, hvor snit i DK var ca. 0,44.

X

X

 

Indberette til Assens Kommune, når private husstande med egen boring tilsluttes vandværket.

X

X

Løbende

Årligt indsende takstblad, regnskab og investeringsplan til godkendelse hos kommunen for det kommende år senest 2 måneder inden takstbladet træder i kraft.

X

X

Løbende

Stamdata

Generelle data

Adresse

Vistorpvej 16, 5620 Glamsbjerg

Ejerforhold

Andelsselskab

Antal forbrugere total

 

Link til vandværkets hjemmeside

https://www.sollestedvedtoftevand.dk/

Hårdhed [ dH]

19

 

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse [m³/år]

135.000

Udløbsdato for indvindingstilladelse

2023

Nuværende indvindingsmængde [m³/år]

99.791

Indvindings år

2019

Vandspild [%]

9,6

 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

Forbindelsesledning

(√)

Flere produktionslinjer

-

Digitalt ledningskort foreligger

 

Vandværkskategori og vandværkssamarbejde

Vandværkskategori, link til forklaring

Basis

Vandværksgruppe, link til forklaring

Vest

 

 

 

Forsyningen i dag og fremover

Vandforsyningsanlæg

Boringer

DGU nr. 144.453
DGU nr. 144.487

Iltningsanlæg

Iltningstårn

Filteranlæg

Åbne filteranlæg

Beholderanlæg

Beliggende under vandværk

 

Vand- og energiforbrug

 

Basis 2019

Prognose 2031

Årligt vandbehov [m³/år]

99.791

102.309

 

Totalt energiforbrug [kWh/år]

60.120

Energiforbrug pr. m³ indvundet vand [kWh/m³]

0,6

 

 

Kapaciteter af anlæg og produktion

Vandværkets behov for kapacitetsændringer vurderes ud fra, om vandværkets nuværende evne og det fremtidige krav står mål med hinanden. Det anbefales dog, at vandværket har en bufferkapacitet på de fysiske anlæg på ca. 30 %. Samtidig er det vigtigt at indvindingskapaciteten ikke er for høj, da indvindingen gerne skal foregå jævnt, så anlægget og indvindingsanlægget belastes mindst muligt.

 

Evne 2019

Krav 2031

Evne/Krav

Kapacitet af indvindingsanlæg [m³/time]

26

19

1,4

Kapacitet af behandlingsanlæg [m³/time]

26

19

1,4

Kapacitet af beholderanlæg [m³]

125

126

1,0

Kapacitet af pumpeanlæg [m³/time]

51

26

2,0

Maksimal døgnproduktion [m³/døgn]

566

410

1,4

 

 

 

 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Skulle kommunen have meddelt påbud eller vilkår med tidsfrister er disse gældende og skal gennemføres.

Aktivitet

2021-2026

2026-2031

Udført

Vurdere om der af hensyn til grundvandsressourcen er behov for mere jævn indvinding over døgnet, i så fald kan der blive behov for udvidelse af rentvandsbeholder kapaciteten for at opretholde tilfredsstillende forsyning

X

 

 

Fornyelse af indvindingstilladelse, der udløber i 2023

X

 

 

Sikre forsyningssikkerheden ved at etablere forbindelsesledning til andet vandværk, med tilstrækkelig kapacitet i henhold til vandforsyningsplanens anvisninger.

X

X

 

Om muligt reducere energiforbruget, der var på 0,6 kWh/m³ i 2019, hvor snit i DK var ca. 0,44.

X

X

 

Iværksætte tiltag til nedbringelse af vandtab.

X

X

 

Indberette til Assens Kommune, når private husstande med egen boring tilsluttes vandværket.

X

X

Løbende

For at sikre alle områder af Assens Kommune adgang til almen vandforsyning, udvides forsyningsområdet mod øst til at omfatte et område uden tidligere almen forsyning.

X

 

 

Årligt indsende takstblad, regnskab og investeringsplan til godkendelse hos kommunen for det kommende år senest 2 måneder inden takstbladet træder i kraft

X

X

Løbende

Stamdata

Generelle data

Adresse

Rybergsvej 14, 5631 Ebberup

Ejerforhold

Andelsselskab

Antal forbrugere total

 

Link til vandværkets hjemmeside

http://soenderby.vandværk.dk/

Hårdhed [ dH]

21

 

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse [m³/år]

42.500

Udløbsdato for indvindingstilladelse

2046

Nuværende indvindingsmængde [m³/år]

4.985

Indvindings år

2019

Vandspild [%]

Ikke oplyst

 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

-

Forbindelsesledning

(√)

Antal produktionslinjer

-

Digitalt ledningskort foreligger

-

 

Vandværkskategori og vandværkssamarbejde

Vandværkskategori, link til forklaring

Sekundær

Vandværksgruppe, link til forklaring

Vest

 

 

 

Forsyningen i dag og fremover

Vandforsyningsanlæg

Boringer

DGU nr. 153.13
DGU nr. 153.364

Iltningsanlæg

Kompressor

Filteranlæg

Trykfilter

Beholderanlæg

Beliggende under vandværk

 

Vand- og energiforbrug

 

Basis 2019

Prognose 2031

Årligt vandbehov [m³/år]

28.634

31.542

 

Totalt energiforbrug [kWh/år]

Ikke oplyst

Energiforbrug pr. m³ indvundet vand [kWh/m³]

-

 

 

Kapaciteter af anlæg og produktion

Vandværkets behov for kapacitetsændringer vurderes ud fra, om vandværkets nuværende evne og det fremtidige krav står mål med hinanden. Det anbefales dog, at vandværket har en bufferkapacitet på de fysiske anlæg på ca. 30 %. Samtidig er det vigtigt at indvindingskapaciteten ikke er for høj, da indvindingen gerne skal foregå jævnt, så anlægget og indvindingsanlægget belastes mindst muligt.

 

Evne 2019

Krav 2031

Evne/Krav

Kapacitet af indvindingsanlæg [m³/time]

11

6

1,9

Kapacitet af behandlingsanlæg [m³/time]

11

6

1,9

Kapacitet af beholderanlæg [m³]

15

52

0,3

Kapacitet af pumpeanlæg [m³/time]

32

10

3,3

Maksimal døgnproduktion [m³/døgn]

166

130

1,3

 

 

 

 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Skulle kommunen have meddelt påbud eller vilkår med tidsfrister er disse gældende og skal gennemføres.

Aktivitet

2021-2026

2026-2031

Udført

Forbedre forbindelsesledningen til Ebberup Vandværk, så den kan opretholde normal drift i hele forsyningsområdet og altid kan være driftsklar indenfor minimum 24 timer.

X

 

 

Overvåge udviklingen af pesticider i boring DGU nr. 153.364 og sikre overholdelse af drikkevandskravene ved ændret pumpestrategi.

X

X

 

Sikre en jævn indvinding hen over døgnet, med så små udsving i oppumpningen og så lille oppumpning som muligt, at belastningen af grundvandsmagasin minimeres. Dette kan resultere i behov for udvidelse af rentvandsbeholder kapaciteten for at opretholde tilfredsstillende forsyning.

X

 

 

Udarbejde handlingsplan for fremtidig forsyning af forsyningsområdet, såfremt der ikke kan opretholdes tilfredsstillende drikkevandskvalitet.

X

 

 

Digitalisere ledningsnettet

X

 

 

Udarbejde beredskabsplan

X

 

 

Foretage registrering af elforbrug, så det kan vurderes, om der skal foretages forbedringer for at nedbringe elforbruget.

X

X

 

Registrere udpumpede og solgte vandmængder, så vandspildet kan beregnes hvert år i forbindelse med indberetning til kommunen.

X

X

Løbende

Årligt indberette pejling af vandspejl i boringer til Assens Kommune.

X

X

Løbende

Årligt indsende takstblad, regnskab og investeringsplan til godkendelse hos kommunen for det kommende år senest 2 måneder inden takstbladet træder i kraft

X

X

Løbende

Inden for planperioden er det nødvendigt at renovere vandværksbygningen, reparere eller udskifte maskinelle dele af hensyn til de hygiejniske forhold og for at sikre en god drikkevandskvalitet.

X

X

 

Stamdata

Generelle data

Adresse

Sortebrovej 13A, 5690 Tommerup

Ejerforhold

Amba

Antal forbrugere total

818

Link til vandværkets hjemmeside

https://www.tommerupbysvand.dk/

Hårdhed [ dH]

16

 

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse [m³/år]

200.000

Udløbsdato for indvindingstilladelse

2046

Nuværende indvindingsmængde [m³/år]

145.887

Indvindings år

2019

Vandspild [%]

5,5

 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

Forbindelsesledning

Flere produktionslinjer

-

Digitalt ledningskort foreligger

 

Vandværkskategori og vandværkssamarbejde

Vandværkskategori, link til forklaring

Primær

Vandværksgruppe, link til forklaring

Øst

 

 

 

Forsyningen i dag og fremover

Vandforsyningsanlæg

Boringer

DGU nr. 145.811
DGU nr. 145.2112
DGU nr. 145.2113
DGU nr. 145.3437
DGU nr. 145.3445

Iltningsanlæg

Bundbeluftning

Filteranlæg

Åbne filteranlæg

Beholderanlæg

2 stk. på vandværksgrunden

 

Vand- og energiforbrug

 

Basis 2019

Prognose 2031

Årligt vandbehov [m³/år]

145.887

156.768

 

Totalt energiforbrug [kWh/år]

90.010

Energiforbrug pr. m³ indvundet vand [kWh/m³]

0,6

 

 

Kapaciteter af anlæg og produktion

Vandværkets behov for kapacitetsændringer vurderes ud fra, om vandværkets nuværende evne og det fremtidige krav står mål med hinanden. Det anbefales dog, at vandværket har en bufferkapacitet på de fysiske anlæg på ca. 30 %. Samtidig er det vigtigt at indvindingskapaciteten ikke er for høj, da indvindingen gerne skal foregå jævnt, så anlægget og indvindingsanlægget belastes mindst muligt.

 

Evne 2019

Krav 2031

Evne/Krav

Kapacitet af indvindingsanlæg [m³/time]

112

25

4,4

Kapacitet af behandlingsanlæg [m³/time]

135

25

5,3

Kapacitet af beholderanlæg [m³]

700

208

3,4

Kapacitet af pumpeanlæg [m³/time]

132

40

3,3

Maksimal døgnproduktion [m³/døgn]

1.864

558

3,3

 

 

 

 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Skulle kommunen have meddelt påbud eller vilkår med tidsfrister er disse gældende og skal gennemføres.

Aktivitet

2021-2026

2026-2031

Udført

Sikre forsyningssikkerheden i Vandværksgruppe Øst i samarbejde med Tommerup St. Vandværk og de øvrige vandværker i Vandværksgruppe Øst, ved driftssikre forbindelsesledninger.

X

X

 

Have fokus på hygiejne omkring åbne vandoverflader ved bundbeluftning, filtre samt rentvandsbeholder.

X

X

Løbende

Om muligt reducere energiforbruget, der var på 0,6 kWh/m³ i 2019, hvor snit i DK var ca. 0,44.

X

X

 

Årligt udarbejde flerårige budgetter og afsætte årlige beløb til vedligeholdelse og fornyelse.

X

X

Løbende

Årligt indsende takstblad, regnskab og investeringsplan til godkendelse hos kommunen for det kommende år senest 2 måneder inden takstbladet træder i kraft

X

X

Løbende

Stamdata

Generelle data

Adresse

Vædegårdsvej 12, 5690 Tommerup

Ejerforhold

Andelsselskab

Antal forbrugere total

1.200

Link til vandværkets hjemmeside

https://www.tommerupstvand.dk/

Hårdhed [ dH]

18

 

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse [m³/år]

160.000

Udløbsdato for indvindingstilladelse

2046

Nuværende indvindingsmængde [m³/år]

108.979

Indvindings år

2019

Vandspild [%]

0,5

 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

Forbindelsesledning

Flere produktionslinjer

-

Digitalt ledningskort foreligger

 

Vandværkskategori og vandværkssamarbejde

Vandværkskategori, link til forklaring

Primær

Vandværksgruppe, link til forklaring

Øst

 

 

 

Forsyningen i dag og fremover

Vandforsyningsanlæg

Boringer

DGU nr. 145.727
DGU nr. 145.731
DGU nr. 145.3042
DGU nr. 145.3404

Iltningsanlæg

Bundbeluftning

Filteranlæg

Åbne filteranlæg

Beholderanlæg

Beliggende på vandværksgrunden

 

Vand- og energiforbrug

 

Basis 2019

Prognose 2031

Årligt vandbehov [m³/år]

108.979

110.864

 

Totalt energiforbrug [kWh/år]

62.863

Energiforbrug pr. m³ indvundet vand [kWh/m³]

0,6

 

 

Kapaciteter af anlæg og produktion

Vandværkets behov for kapacitetsændringer vurderes ud fra, om vandværkets nuværende evne og det fremtidige krav står mål med hinanden. Det anbefales dog, at vandværket har en bufferkapacitet på de fysiske anlæg på ca. 30 %. Samtidig er det vigtigt at indvindingskapaciteten ikke er for høj, da indvindingen gerne skal foregå jævnt, så anlægget og indvindingsanlægget belastes mindst muligt.

 

Evne 2019

Krav 2031

Evne/Krav

Kapacitet af indvindingsanlæg [m³/time]

81

18

4,5

Kapacitet af behandlingsanlæg [m³/time]

45

18

2,5

Kapacitet af beholderanlæg [m³]

750

147

5,1

Kapacitet af pumpeanlæg [m³/time]

80

28

2,9

Maksimal døgnproduktion [m³/døgn]

990

395

2,5

 

 

 

 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Skulle kommunen have meddelt påbud eller vilkår med tidsfrister er disse gældende og skal gennemføres.

Aktivitet

2021-2026

2026-2031

Udført

Sikre forsyningssikkerheden i Vandværksgruppe Øst i samarbejde med Tommerup Bys Vandværk og de øvrige vandværker i Vandværksgruppe Øst, ved driftssikre forbindelsesledninger.

X

X

 

Overvåge udviklingen af pesticider i boring DGU nr. 145.727 og sikre overholdelse af drikkevandskravene ved ændret pumpestrategi.

X

X

 

Undersøge muligheder for etablering af ny kildeplads/boring som erstatning for pesticidramt boring

X

 

 

Sikre en jævn indvinding hen over døgnet, med så små udsving i oppumpningen og så lille oppumpning som muligt, at belastningen af grundvandsmagasin og minimeres samt at evt. forurening ikke tiltrækkes.

X

X

 

Have fokus på hygiejne omkring åbne vandoverflader ved beluftnings- og filteranlæg samt rentvandsbeholder.

X

X

Løbende

Om muligt reducere energiforbruget, der var på 0,6 kWh/m³ i 2019, hvor snit i DK var ca. 0,44.

X

X

 

Årligt udarbejde flerårige budgetter og afsætte årlige beløb til vedligeholdelse og fornyelse.

X

X

Løbende

Årligt indsende takstblad, regnskab og investeringsplan til godkendelse hos kommunen for det kommende år senest 2 måneder inden takstbladet træder i kraft

X

X

Løbende

Stamdata

Generelle data

Adresse

Lundegårdsvej 3, 5690 Tommerup

Ejerforhold

Andelsselskab

Antal forbrugere total

 

Link til vandværkets hjemmeside

https://verningevand.dk/

Hårdhed [ dH]

19,2

 

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse [m³/år]

90.000

Udløbsdato for indvindingstilladelse

2047

Nuværende indvindingsmængde [m³/år]

62.320

Indvindings år

2019

Vandspild [%]

Ikke oplyst

 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

Forbindelsesledning

Flere produktionslinjer

-

Digitalt ledningskort foreligger

 

Vandværkskategori og vandværkssamarbejde

Vandværkskategori, link til forklaring

Basis

Vandværksgruppe, link til forklaring

Øst

 

 

 

Forsyningen i dag og fremover

Vandforsyningsanlæg

Boringer

DGU nr. 145.744
DGU nr. 145.881
DGU nr. 145.2551

Iltningsanlæg

Kompressor

Filteranlæg

Trykfilteranlæg

Beholderanlæg

Beliggende på vandværksgrunden

 

Vand- og energiforbrug

 

Basis 2019

Prognose 2031

Årligt vandbehov [m³/år]

62.320

63.535

 

Totalt energiforbrug [kWh/år]

Ikke oplyst

Energiforbrug pr. m³ indvundet vand [kWh/m³]

-

 

 

Kapaciteter af anlæg og produktion

Vandværkets behov for kapacitetsændringer vurderes ud fra, om vandværkets nuværende evne og det fremtidige krav står mål med hinanden. Det anbefales dog, at vandværket har en bufferkapacitet på de fysiske anlæg på ca. 30 %. Samtidig er det vigtigt at indvindingskapaciteten ikke er for høj, da indvindingen gerne skal foregå jævnt, så anlægget og indvindingsanlægget belastes mindst muligt.

 

Evne 2019

Krav 2031

Evne/Krav

Kapacitet af indvindingsanlæg [m³/time]

36

10

3,5

Kapacitet af behandlingsanlæg [m³/time]

14

10

1,3

Kapacitet af beholderanlæg [m³]

195

95

2,1

Kapacitet af pumpeanlæg [m³/time]

92

18

5,1

Maksimal døgnproduktion [m³/døgn]

303

226

1,3

 

 

 

 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Skulle kommunen have meddelt påbud eller vilkår med tidsfrister er disse gældende og skal gennemføres.

Aktivitet

2021-2026

2026-2031

Udført

Sikre en jævn indvinding hen over døgnet, med så små udsving i oppumpningen og så lille oppumpning som muligt, at belastningen af grundvandsmagasin minimeres samt at evt. forurening ikke tiltrækkes.

X

X

 

Sikre at forbindelsesledningen til Brylle Vandværk altid kan være driftsklar indenfor minimum 24 timer.

X

X

 

Justering af forsyningsområde mod Bregnemose forsyningsområde.

 

 

Foretage registrering af elforbrug, så det kan vurderes, om der skal foretages forbedringer for at nedbringe elforbruget.

X

X

 

Årligt indberette pejling af vandspejl i boringer til Assens Kommune.

X

X

Løbende

Registrere indvinding, udpumpet og solgt vandmængde, så vandspildet kan beregnes hvert år i forbindelse med indberetning til kommunen.

X

X

 

Årligt indsende takstblad, regnskab og investeringsplan til godkendelse hos kommunen for det kommende år senest 2 måneder inden takstbladet træder i kraft

X

X

Løbende

Stamdata

Generelle data

Adresse

Glasvænget 16, 5492 Vissenbjerg

Ejerforhold

Andelsselskab

Antal forbrugere total

Ca. 1.600

Link til vandværkets hjemmeside

https://www.vissenbjergvand.dk/

Hårdhed [ dH]

Ca. 19

 

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse [m³/år]

230.000

Udløbsdato for indvindingstilladelse

2045

Nuværende indvindingsmængde [m³/år]

159.310

Indvindings år

2019

Vandspild [%]

9,9

 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

Forbindelsesledning

(√)

Flere produktionslinjer

Digitalt ledningskort foreligger

 

Vandværkskategori og vandværkssamarbejde

Vandværkskategori, link til forklaring

Primær

Vandværksgruppe, link til forklaring

Nord

 

 

 

Forsyningen i dag og fremover

Vandforsyningsanlæg

Boringer

DGU nr. 145.793
DGU nr. 145.825
DGU nr. 145.1597
DGU nr. 145.2280
DGU nr. 145.3478
DGU nr. 145.3631

Iltningsanlæg

Bundbeluftning

Filteranlæg

Åbne filteranlæg

Beholderanlæg

Under vandværk

 

Vand- og energiforbrug

 

Basis 2019

Prognose 2031

Årligt vandbehov [m³/år]

159.310

194.512

 

Totalt energiforbrug [kWh/år]

160.000

Energiforbrug pr. m³ indvundet vand [kWh/m³]

1,0

 

 

Kapaciteter af anlæg og produktion

Vandværkets behov for kapacitetsændringer vurderes ud fra, om vandværkets nuværende evne og det fremtidige krav står mål med hinanden. Det anbefales dog, at vandværket har en bufferkapacitet på de fysiske anlæg på ca. 30 %. Samtidig er det vigtigt at indvindingskapaciteten ikke er for høj, da indvindingen gerne skal foregå jævnt, så anlægget og indvindingsanlægget belastes mindst muligt.

 

Evne 2019

Krav 2031

Evne/Krav

Kapacitet af indvindingsanlæg [m³/time]

89

33

2,7

Kapacitet af behandlingsanlæg [m³/time]

96

33

2,9

Kapacitet af beholderanlæg [m³]

400

273

1,5

Kapacitet af pumpeanlæg [m³/time]

75

52

1,4

Maksimal døgnproduktion [m³/døgn]

1.059

733

1,4

 

 

 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Skulle kommunen have meddelt påbud eller vilkår med tidsfrister er disse gældende og skal gennemføres.

Aktivitet

2021-2026

2026-2031

Udført

Overvåge udviklingen af pesticider og øvrige miljøfremmede stoffer i boringerne og sikre overholdelse af drikkevandskravene ved ændret pumpestrategi.

X

X

 

Sikre en jævn indvinding hen over døgnet, med så små udsving i oppumpningen og så lille oppumpning som muligt, at belastningen af grundvandsmagasin minimeres samt at evt. forurening ikke tiltrækkes.

X

X

 

Undersøge muligheder for etablering af ny supplerende kildeplads/boring som erstatning for pesticidramte boringer.

X

X

 

Sikre forsyningssikkerheden i Vandværksgruppe Nord i samarbejde med Aarup Vandværk og de øvrige vandværker i Vandværksgruppe Nord, ved driftssikre forbindelsesledninger.

X

X

 

Have fokus på hygiejne omkring åbne vandoverflader ved iltningstårn og filtre samt rentvandsbeholder.

X

X

Løbende

Om muligt reducere energiforbruget, der var på 1,0 kWh/m³ i 2019, hvor snit i DK var ca. 0,44.

X

X

 

Iværksætte tiltag til nedbringelse af vandtab.

X

X

 

Indberette til Assens Kommune, når private husstande med egen boring tilsluttes vandværket.

X

X

Løbende

Udarbejde udbygningsplan for forsyning af de sidste enkeltindvindere som grundlag for at fastsætte tilslutningsbidrag.

X

 

 

Årligt udarbejde flerårige budgetter og afsætte årlige beløb til vedligeholdelse og fornyelse.

X

X

Løbende

Årligt indsende takstblad, regnskab og investeringsplan til godkendelse hos kommunen for det kommende år senest 2 måneder inden takstbladet træder i kraft

X

X

Løbende

Stamdata

Generelle data

Adresse

Gamtoftevej 20, 5610 Assens

Ejerforhold

Andelsselskab

Antal forbrugere total

 

Link til vandværkets hjemmeside

https://vand-kvalitet.dk/?Menu=Vandvaerk&Side=info&plantid=80930

Hårdhed [ dH]

19

 

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse [m³/år]

35.000

Udløbsdato for indvindingstilladelse

2032

Nuværende indvindingsmængde [m³/år]

36.821

Indvindings år

2019

Vandspild [%]

Ikke oplyst

 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

Forbindelsesledning

-

Flere produktionslinjer

-

Digitalt ledningskort foreligger

Ikke oplyst

 

Vandværkskategori og vandværkssamarbejde

Vandværkskategori, link til forklaring

Sekundær

Vandværksgruppe, link til forklaring

Vest

 

 

 

Forsyningen i dag og fremover

Vandforsyningsanlæg

Boringer

DGU nr. 153.279
DGU nr. 144.101

Iltningsanlæg

Kompressor

 

Filteranlæg

Trykfilteranlæg

 

Beholderanlæg

Beliggende på vandværksgrunden

 

 

Vand- og energiforbrug

 

Basis 2019

Prognose 2031

Årligt vandbehov [m³/år]

36.821

37.161

 

Totalt energiforbrug [kWh/år]

Ikke oplyst

Energiforbrug pr. m³ indvundet vand [kWh/m³]

-

 

 

Kapaciteter af anlæg og produktion

Vandværkets behov for kapacitetsændringer vurderes ud fra, om vandværkets nuværende evne og det fremtidige krav står mål med hinanden. Det anbefales dog, at vandværket har en bufferkapacitet på de fysiske anlæg på ca. 30 %. Samtidig er det vigtigt at indvindingskapaciteten ikke er for høj, da indvindingen gerne skal foregå jævnt, så anlægget og indvindingsanlægget belastes mindst muligt.

 

Evne 2019

Krav 2031

Evne/Krav

Kapacitet af indvindingsanlæg [m³/time]

23

6

3,8

Kapacitet af behandlingsanlæg [m³/time]

17

6

2,8

Kapacitet af beholderanlæg [m³]

70

56

1,3

Kapacitet af pumpeanlæg [m³/time]

60

10

5,7

Maksimal døgnproduktion [m³/døgn]

306

132

2,3

 

 

 

 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Skulle kommunen have meddelt påbud eller vilkår med tidsfrister er disse gældende og skal gennemføres.

Aktivitet

2021-2026

2026-2031

Udført

Sikre en jævn indvinding hen over døgnet, med så små udsving i oppumpningen og så lille oppumpning som muligt, at belastningen af grundvandsmagasin og indvindings- og behandlingsanlæg minimeres samt at evt. forurening ikke tiltrækkes.

X

 

 

Forbedre forsyningssikkerheden ved at etablere forbindelsesledning til andet alment vandværk i henhold til vandforsyningsplanens anvisninger.

X

X

 

Vandværksanlægget bør gennemgås for uhensigtsmæssige forhold og defekter, og der bør foretages evt. nødvendige reparationer/udskiftninger for at sikre vandkvaliteten.

X

 

 

Foretage registrering af elforbrug, så det kan vurderes, om der skal foretages forbedringer for at nedbringe elforbruget.

X

X

 

Ansøge om forhøjet indvindingstilladelse

X

 

 

Registrere indvinding, udpumpet og solgt vandmængde, så vandspildet kan beregnes hvert år i forbindelse med indberetning til kommunen.

X

X

Løbende

Årligt indsende takstblad, regnskab og investeringsplan til godkendelse hos kommunen for det kommende år senest 2 måneder inden takstbladet træder i kraft.

X

X

Løbende

Vandværket anbefales at oprette en hjemmeside.

X

 

 

Stamdata

Generelle data

Adresse

Chr. Richardtsvej 16, 5620 Glamsbjerg

Ejerforhold

Amba

Antal forbrugere total

133

Link til vandværkets hjemmeside

https://www.ørstedvand.dk/

Hårdhed [ dH]

17

 

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse [m³/år]

20.000

Udløbsdato for indvindingstilladelse

2050

Nuværende indvindingsmængde [m³/år]

14.482

Indvindings år

2019

Vandspild [%]

2,0

 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

Forbindelsesledning

Flere produktionslinjer

-

Digitalt ledningskort foreligger

-

 

Vandværkskategori og vandværkssamarbejde

Vandværkskategori, link til forklaring

Basis

Vandværksgruppe, link til forklaring

Vest

 

 

 

Forsyningen i dag og fremover

Vandforsyningsanlæg

Boringer

DGU nr. 144.108
DGU nr. 144.478

Iltningsanlæg

Iltningstårn

Filteranlæg

Åbne filtre

Beholderanlæg

Beliggende under vandværk.

 

Vand- og energiforbrug

 

Basis 2019

Prognose 2031

Årligt vandbehov [m³/år]

14.482

14.482

 

Totalt energiforbrug [kWh/år]

14.000

Energiforbrug pr. m³ indvundet vand [kWh/m³]

1,0

 

 

Kapaciteter af anlæg og produktion

Vandværkets behov for kapacitetsændringer vurderes ud fra, om vandværkets nuværende evne og det fremtidige krav står mål med hinanden. Det anbefales dog, at vandværket har en bufferkapacitet på de fysiske anlæg på ca. 30 %. Samtidig er det vigtigt at indvindingskapaciteten ikke er for høj, da indvindingen gerne skal foregå jævnt, så anlægget og indvindingsanlægget belastes mindst muligt.

 

Evne 2019

Krav 2031

Evne/Krav

Kapacitet af indvindingsanlæg [m³/time]

30

3

11,0

Kapacitet af behandlingsanlæg [m³/time]

20

3

7,3

Kapacitet af beholderanlæg [m³]

50

25

2,0

Kapacitet af pumpeanlæg [m³/time]

48

5

10,1

Maksimal døgnproduktion [m³/døgn]

318

60

5,3

 

 

 

 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Skulle kommunen have meddelt påbud eller vilkår med tidsfrister er disse gældende og skal gennemføres.

Aktivitet

2021-2026

2026-2031

Udført

Sikre en jævn indvinding hen over døgnet, med så små udsving i oppumpningen og så lille oppumpning som muligt, at belastningen af grundvandsmagasin minimeres samt at evt. forurening ikke tiltrækkes.

X

 

 

Sikre at forbindelsesledningen til Søllested-Vedtofte Vandværk altid kan være driftsklar indenfor minimum 24 timer.

X

 

 

For at sikre alle områder af Assens Kommune adgang til almen vandforsyning, udvides forsyningsområdet mod syd til at omfatte en del af Krengerup område, der tidligere var almen forsyning, og det indskrænkes mod nord, så det tilpasses Frøbjerg-Skovstrups ledningsnet.

 

 

Have fortsat fokus på hygiejne omkring åbne vandoverflader ved iltningstårn og filtre samt rentvandsbeholder.

X

X

Løbende

Om muligt reducere energiforbruget, der var på 1,0 kWh/m³ i 2019, hvor snit i DK var ca. 0,44.

X

X

 

Digitalisere ledningsnettet.

X

 

 

Årligt indsende takstblad, regnskab og investeringsplan til godkendelse hos kommunen for det kommende år senest 2 måneder inden takstbladet træder i kraft.

X

X

Løbende

Stamdata

Generelle data

Adresse

Holmelund 32, 5560 Aarup

Ejerforhold

Amba

Antal forbrugere total

-

Link til vandværkets hjemmeside

https://www.aarupvand.dk/

Hårdhed [ dH]

14

 

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse [m³/år]

225.000

Udløbsdato for indvindingstilladelse

2049

Nuværende indvindingsmængde [m³/år]

161.429

Indvindings år

2019

Vandspild [%]

1,6

 

Forsyningssikkerhed

Beredskabsplan

Forbindelsesledning

√, delvis nødforsyning mulig

Flere produktionslinjer

-

Digitalt ledningskort foreligger

 

Vandværkskategori og vandværkssamarbejde

Vandværkskategori, link til forklaring

Primær

Vandværksgruppe, link til forklaring

Nord

 

 

 

Forsyningen i dag og fremover

Vandforsyningsanlæg

Boringer

DGU nr. 144.173
DGU nr. 144.222
DGU nr. 144.468
DGU nr. 144.666

Iltningsanlæg

Kompressor (bundbeluftning)

Filteranlæg

Åbne filteranlæg

Beholderanlæg

Beliggende på vandværksgrunden

 

Vand- og energiforbrug

 

Basis 2019

Prognose 2031

Årligt vandbehov [m³/år]

161.429

178.043

 

Totalt energiforbrug [kWh/år]

139.649

Energiforbrug pr. m³ indvundet vand [kWh/m³]

0,9

 

 

Kapaciteter af anlæg og produktion

Vandværkets behov for kapacitetsændringer vurderes ud fra, om vandværkets nuværende evne og det fremtidige krav står mål med hinanden. Det anbefales dog, at vandværket har en bufferkapacitet på de fysiske anlæg på ca. 30 %. Samtidig er det vigtigt at indvindingskapaciteten ikke er for høj, da indvindingen gerne skal foregå jævnt, så anlægget og indvindingsanlægget belastes mindst muligt.

 

Evne 2019

Krav 2031

Evne/Krav

Kapacitet af indvindingsanlæg [m³/time]

104

29

3,6

Kapacitet af behandlingsanlæg [m³/time]

100

29

3,5

Kapacitet af beholderanlæg [m³]

550

237

2,3

Kapacitet af pumpeanlæg [m³/time]

140

45

3,1

Maksimal døgnproduktion [m³/døgn]

2.093

634

3,3

 

 

 

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Skulle kommunen have meddelt påbud eller vilkår med tidsfrister er disse gældende og skal gennemføres.

Aktivitet

2021-2026

2026-2031

Udført

Sikre forsyningssikkerheden i Vandværksgruppe Nord i samarbejde med Vissenbjerg-Bred Vandværk og de øvrige vandværker i Vandværksgruppe Nord, ved driftssikre forbindelsesledninger.

X

X

 

Forbedre forsyningssikkerheden i henhold til vandforsyningsplanens anvisninger for primære vandværker; opdele vandværket i to produktionslinjer eller sikre 100 % nødforsyning fra nabo vandværk.

X

X

 

Have fokus på hygiejne omkring åbne vandoverflader ved iltningstårn og filtre samt rentvandsbeholder.

X

X

Løbende

Om muligt reducere energiforbruget, der var på 0,9 kWh/m³ i 2019, hvor snit i DK var ca. 0,44.

X

X

 

Udarbejde udbygningsplan for forsyning af de sidste enkeltindvindere som grundlag for at fastsætte tilslutningsbidrag.

X

 

 

Indberette til Assens Kommune, når private husstande med egen boring tilsluttes vandværket.

X

X

Løbende

Årligt udarbejde flerårige budgetter og afsætte årlige beløb til vedligeholdelse og fornyelse.

X

X

Løbende

Årligt indsende takstblad, regnskab og investeringsplan til godkendelse hos kommunen for det kommende år senest 2 måneder inden takstbladet træder i kraft

X

X

Løbende

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links