Skip til hoved indholdet
    Hjem 3 Forsyningsstruktur 3.2 Vandforsyningsanlæg

3.2 Vandforsyningsanlæg

3.2 Vandforsyningsanlæg

I Assens Kommune er der 36 almene vandværker inkl. Holmehaveværket, der ejes af Vandcenter Syd og primært forsyner forbrugere i Odense Kommune. Vandværkerne i Assens Kommune er meget varierende i størrelse. Der er både helt små, mellemstore og helt store vandværker.

I grafen nedenfor er vandværkerne sammenlignet på grundlag af deres gennemsnitlige vandindvinding 2017-2019 og gældende indvindingstilladelser i 2020. (Holmehaveværket er udeladt af hensyn til skalaen, men har en gennemsnitlig indvinding på 3.870.083 m3/år (2017-2019) og en tilladt indvinding på 5.500.000 m3/år).

Yderligere oplysninger om vandværkerne findes under hvert vandværk i afsnittet vandværker.

I Assens Kommune er der pr. 1. januar 2021 registreret 6 ikke-almene vandværker, der hver leverer vand til husholdningen for 2-9 ejendomme. De ikke-almene vandværker er alle beliggende indenfor et alment forsyningsområde, og har således mulighed for at blive tilsluttet et alment vandværk, såfremt det på et tidspunkt ønskes.

I Vandforsyningsplan 2021-2031 forudsættes det, at de ikke-almene vandværker bibeholdes fremover. Hvis der opstår behov for, at vandforsyningen skal overtages fra anden side, skal dette som udgangspunkt ske af det almene vandværk, hvis forsyningsområde anlægget ligger i eller grænser op til.

Ikke-alment vandværk Forsynede adresser
Saltofte Strandvej 19, 5610 Assens Saltofte Strandvej 17
Saltofte Strandvej 19
Saltofte Strandvej 21
Hesselhoved 4 og 6, 5690 Tommerup Hesselhoved 4
Hesselhoved 6
Vædegårdsvej 16 og 17, 5690 Tommerup Vædegårdsvej 16
Vædegårdsvej 17
Slots Alle 1+2+3+4+6+6a, 5631 Ebberup Slots Alle 1
Slots Alle 2
Slots Alle 3
Slots Alle 4
Slots Alle 6
Slots Alle 6a
Helnæsvej 13 og 15, 5631 Ebberup Helnæsvej 13
Helnæsvej 15
Krengerupvej 96, 5620 Glamsbjerg Krengerupvej 94
Krengerupvej 96
Krengerupvej 98
Krengerupvej 100
Krengerupvej 102
Krengerupvej 108

Tabel: Oversigt over ikke-almene vandværker pr. 1. januar 2021 i Assens Kommune.

I Assens Kommune er der pr. 1. januar 2021 registreret ca. 255 ejendomme, mod knap 500 i starten af forrige planperiode, der har eget vandindvindingsanlæg, enten privat brønd eller boring, der forsyner én ejendom/husholdning. Ejendommene er typisk beliggende i landområderne.

Der kan være udfordringer i forhold til at overholde vandkvalitetskravene i disse mindre indvindingsanlæg. Dette skyldes ofte indretningen af brønden eller boringen, fordi selv mindre sprækker eller utætheder i installationen kan medføre, at overfladevand nemt kan trænge ned og forurene vandet.

I målsætningerne for Vandforsyningsplan 2021-2031 er det beskrevet, at der arbejdes for at alle enkeltindvindere, der forsyner husholdninger, kan blive tilsluttet et alment vandværk på rimelige vilkår, hvis det ønskes, eller hvis det er nødvendigt af sundhedsmæssige årsager. Disse enkeltindvindere er alle placeret indenfor de almene vandværkers forsyningsområder. De almene vandværker skal have kapacitet til på sigt at kunne forsyne disse enkeltindvindere i deres forsyningsområde.

I Assens Kommune er der pr. 1. januar 2021 registreret ca. 70 ejendomme der har en privat brønd eller boring, hvorfra der indvindes vand til et erhverv, institutioner, gartneri eller markvanding. Disse anlæg har tilladelse til årligt at indvinde i alt ca. 2.612.500 m³.

Anlæggene har indvindingstilladelser som beskriver, hvordan indvindingen skal foregå, om der skal udføres analyser af vandet, hvor meget der må indvindes osv. Indvindingstilladelserne er typisk gældende i mellem 5 og 15 år, hvorefter der skal søges om fornyet tilladelse. Assens Kommune fører tilsyn med, at vilkårene i ind-vindingstilladelserne overholdes samt at vandindvindingen sker bæredygtigt i forhold til magasinet.

Hovedparten af de private erhvervsindvindingsanlæg indvinder vand til vanding af marker og gartnerier, og der er ofte tale om store vandmængder, som under vanding infiltrerer ned i jorden igen. I Vandforsyningsplan 2021-2031 forudsættes det, at de ca. 70 erhvervsindvindingsanlæg bibeholdes som private enkeltindvindere fremover. Hvis der opstår behov for, at vandforsyningen skal overtages fra anden side, skal dette som udgangspunkt ske af det almene vandværk, hvis forsynings-område anlægget ligger i eller grænser op til.

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links