Skip til hoved indholdet
    Hjem 9 Ordforklaring 9 Ordforklaring

9 Ordforklaring

Alment vandværk (almene forsyningsanlæg)
Vandværk, der forsyner mindst 10 ejendomme. Kan omfatte mere end ét fysisk vandværk.

Arsen
Stoffet er kræftfremkaldende i høje koncentrationer, og er et af de mest sundhedsskadelige stoffer i dansk drikkevand. Arsen i grundvand formodes at stamme fra afsmitning fra sedimenter, hvor det naturlige indhold af arsen i sedimentet til dels frigives til grundvandet under reducerende forhold.

Beredskabsplan
Planen indeholder retningslinjer for tiltag og beslutninger, der skal træffes for at sikre forsyning af rent drikkevand under akutte og ekstraordinære forhold.

BNBO
Boringsnære Beskyttelsesområde (BNBO) er et område omkring en boring, der udpeges for at beskytte områder tæt på boringer mod forurening. BNBO er væsentlige at beskytte, da der indenfor disse områder er kort transporttid til boringen, og en evt. forurening vil hurtigere true grundvands- og drikkevandskvaliteten. Områdets udstrækning beror på en beregning der foretages i forhold til hvor meget vand der indvindes og hvor god beskyttelse jordlagene over magasinet yder. Områderne beregnes og udpeges af Miljøstyrelsen.

Distributionsvandværk
Selvstændigt vandværk som ikke selv har en kildeplads, men som køber vand af et andet vandværk.

Enkeltindvindere/-indvindingsanlæg
En brønd eller boring som kun har til formål at forsyne en enkelt ejendom.

Forsyningsområde
Kommunen er opdelt i en række forsyningsområder. Hvert område er tilknyttet et alment vandværk, og som det almene vandværk har pligt til at forsyne på grundlag af sit regulativ og takstblad.

Forsyningsområde, naturligt
Ved det naturlige forsyningsområde forstås det område, som vandværket umiddelbart forsyner eller kan forsyne med det eksisterende ledningsnet ud fra sin forsyningsevne. I begrebet ligger, at afstanden til ejendommen eller de ejendomme, der skal forsynes, er så kort, at forsyningen umiddelbart kan ske på rimelige vilkår. Både tekniske og økonomiske vurderinger indgår således i fastlæggelsen af, om en ejendom tilhører et vandforsyningsanlægs naturlige forsyningsområde, dvs. om det for anlægget er en fornuftig disposition at forsyne ejendommen. Vurderingerne foretages ud fra de til enhver tid gældende forhold. Naturlige forsyningsområder er dynamiske i planperioden, idet de ændrer sig i takt med, at vandværkets ledningsnet udbygges.

Grundvandsmagasin
Geologisk formation i undergrunden hvorfra der kan indvindes vand til vandforsyning. I Assens Kommune består grundvandsmagasinerne af udbredte sand- og gruslag.

Ikke almene anlæg
Vandværk med 2-9 ejendomme tilsluttet.

Indsatsområder
Områder for hvilke kommunen udarbejder indsatsplaner, der tilstræber at regulere aktiviteter på arealerne over et grundvandsmagasin for at beskytte grundvandet.

Indvindingsopland
Arealet over det grundvandsmagasin et vandværk indvinder vand fra. Grundvandet til vandværket dannes inden for indvindingsoplandet. Oplandets form bestemmes af geologien og indvindingens omfang. Indvindingsoplande udpeges af Miljøstyrelsen.

Kildeplads
Område hvor et vandværks boringer til indvinding af drikkevand er placeret.

Kommuneplan
Kommunens samlede rammeplan for kommunens udvikling. Revideres hvert fjerde år.

Lokalplan
En konkret plan for arealers anvendelse. Kommuneplanen virkeliggøres delvist via lokalplaner.

Miljøfremmede stoffer
Miljøfremmede stoffer er en betegnelse for en meget stor gruppe af vidt forskellige stoffer, der er fundet i miljøet på steder og i koncentrationer som ikke forekommer naturligt. Miljøfremmede stoffer kan være menneskeskabte og ikke forekomme naturligt i miljøet i målelige mængder, for eksempel pesticider. Nogle miljøfremmede stoffer kan dog også være naturligt forekommende, for eksempel et metal som kviksølv eller et organisk stof som benzen. Sådanne stoffer bliver miljøfremmede, når menneskelige aktiviteter giver anledning til frigivelse af stofferne i unaturligt høje koncentrationer.

Nitrat
Nitrat stammer typisk fra landbrugets gødning af marker. Nitrat i større koncentrationer hindrer blodets evne til at transportere ilt, og er især farlig for spædbørn.

Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD-områder)
Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) er de områder, hvor grundvandet er særlig vigtigt for indvindingen af drikkevand. Tilsammen kan OSD-områderne dække det fremtidige behov for rent drikkevand på en bæredygtig måde. Områderne udpeges af Miljøstyrelsen.

Overudnyttelse
Et grundvandsmagasin overudnyttes, hvis der indvindes mere grundvand end der naturligt dannes. Hermed sænkes grundvandsstanden og vandkvaliteten forringes ofte.

Pesticider
Midler til bekæmpelse af ukrudt og skadedyr.

Regulativ
For ethvert alment vandvandværk skal der udfærdiges et regulativ, som indeholder regler om retten til forsyning, om måling af vandforbruget og om grundejernes forpligtigelser. Regulativet kan endvidere indeholde andre bestemmelser om vandforsyningen. Vandværkerne udarbejder regulativet, der godkendes af kommunen, der oftest baseres på et standardregulativ fælles for alle kommunens vandværker og med det såkaldte Normalregulativ som grundlag.

Råvand
Betegnelse for ubehandlet grundvand. Normalt er kvaliteten god og den videre behandling til drikkevand uproblematisk. Men fra naturens hånd kan kvaliteten også være vanskelig at behandle til tilfredsstillende drikkevandskvalitet.

Råvandspumpe
En pumpe, der pumper råvandet fra boringen til vandværket

Råvandsstation
Afslutning af en boring i terræn.

Takstblad
Et vandværks takstblad angiver priser for tilslutning af forbrugere, for leverance af vandet samt for andre ydelser fra vandforsyningen. Det almene vandværk skal hvert år indsende opdateret takstblad til kommunens godkendelse.

Videregående vandbehandling
En mere omfattende vandbehandling eller rensning i forhold til normal rensning af grundvand på et vandværk, enten for meget høje indhold af naturligt forekommende stoffer i grundvandet eller for indhold af miljøfremmede stoffer.

Vandtab
Vandtab opgøres som forskellen mellem den samlede udpumpede vandmængde fra vandværket, og den vandmængde der registreres forbrugt via forbrugernes vandmålere. Vandtab kan eksempelvis komme fra utætheder i ledningsnettet eller forbrug af vand til brandslukning.

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links