Skip til hoved indholdet
    Hjem 5 Drikkevand 5 Drikkevand

5 Drikkevand

I flere af vandværksboringerne i Assens Kommune, er der fundet en række forurenende stoffer, hvoraf nogle har overskredet kravene til drikkevandskvalitet. Assens Kommune har derfor et særligt fokus på at følge udviklingen af drikkevandskvaliteten. Det foregår gennem dialog med vandværkerne og tilstrækkelige målinger af vandkvaliteten. Derved kan Assens Kommune og vandværkerne få bedre mulighed for at reagere rettidigt og sikre, at der fortsat leveres rent vand af god kvalitet fra vandværkerne.

I arbejdet med at sikre en god drikkevandskvalitet kan det endvidere blive nødvendigt at fjerne fortidens forureninger fra drikkevandet gennem en form for videregående vandbehandling.

5 Drikkevand

Simpel vandbehandling er den eneste form for vandbehandling, der er tilladt i Danmark uden særlige tilladelser eller dispensationer. Ved simpel vandbehandling iltes vandet via beluftning og filtrering gennem sandfiltre og i den proces udfældes og fraskilles de naturlige stoffer, sådan at indholdet kommer under kvalitetskravene.

Grundvandets kemi varierer alt efter de geologiske forhold i vandværkets indvindingsområde. Vandbehandlingen bliver derfor tilpasset de lokale forhold. Nogle steder er der et højt indhold af naturligt forekomne stoffer og andre steder er grundvandsressourcen påvirket af miljøfremmede stoffer. For at sikre, at forbrugerne hele tiden får rent drikkevand vil Assens Kommune i samarbejde med vandværkerne arbejde for at finde de bedste løsninger til levering af rent drikkevand.

Der er mange forskellige måder at sikre rent drikkevand, og Assens Kommune vil gøre brug af alle de forskellige værktøjer der findes, for sammen med vandværkerne at finde de bedste løsninger. Det betyder, at der nogle steder skal ændres på indvindingsstrategien eller etableres nye boringer eller nye kildepladser. Andre steder kan det betyde, at det er nødvendigt med videregående vandbehandling i en kortere eller længere periode, til der enten er fundet en alternativ forsyning eller man helt har fjernet forureningen.

Hvis videregående vandbehandling anvendes skal det altid følges op med grundvandsbeskyttende tiltag på eksisterende eller eventuelt nye kildepladser for sikre, at det fremtidige grundvand kun skal gennemgå en simpel vandbehandling.

Hvis det er nødvendigt at indføre videregående vandbehandling på et vandværk, skal Assens Kommune give tilladelse til vandbehandlingen, på baggrund af en ansøgning fra vandværket.

Vandværkerne oplever en stigende interesse for, at der foretages blødgøring af vandet, der sendes ud til forbrugerne. Central blødgøring på et vandværk er videregående vandbehandling ligesom fjernelse af andre vandkvalitetsmæssige stoffer, og der skal derfor fremsendes ansøgning herom til Assens Kommune, hvis det ønskes indført. Assens Kommune vil i behandlingen af sagen sikre, at der vælges en veldokumenteret løsning, samt at de samfundsøkonomiske gevinster ved indførelsen af blødgøringen er sikret.

I drikkevandsbekendtgørelsen er der fastsat vandkvalitetskrav, både for de stoffer der forekommer naturligt i grundvandet og for de stoffer, der tilføres vandet fra menneskelig aktivitet. Drikkevandsbekendtgørelsens kvalitetskrav er fastsat i forhold til menneskers sundhed, og det forudsættes at grundvandet enten kan drikkes direkte eller efter en simpel vandbehandling på et vandværk.

Bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg fastsætter hvilke stoffer, der skal analyseres for, hvor ofte der skal analyseres og hvad kvalitetskravet til de enkelte stoffer er. For nogle stoffer giver loven mulighed for at nedsætte hyppigheden af analyserne, hvis niveauet for disse stoffer ligger stabilt under kvalitetskravene, eller stoffet ikke er konstateret over en længere periode. Omvendt kan antallet af analyser øges, hvis et problematisk stof konstateres, viser en stigende tendens eller overskrider kvalitetskravet.

Antallet af analyser som vandværket skal foretage, er styret af den mængde vand som vandværket indvinder, således at større vandværker tager flere vandprøver til analyser end de mindre vandværker.

De vandvindvindere, som er underlagt kontrol af drikkevandskvalitet, skal benytte et akkrediteret laboratorie til at foretage drikkevandsanalyser. Resultaterne skal indberettes til Assens Kommune. Assens Kommune informerer Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis kvalitetskravene bliver overskredet.

Til dokumentation for overholdelse af kvalitetskravene, og for at følge udviklingen af udvalgte stoffer, skal vandværkerne måle flere steder i deres produktionssystem. Der bliver analyseret ude ved forbrugerne, på afgang vandværk og af det råvand der pumpes op af boringerne. Nogle vandværker laver også interne målinger for at følge, om vandbehandlingen sker som planlagt.

5.3 Kontrol med vandkvalitet

Alle vandværker har ifølge Vandforsyningsloven og Drikkevandsbekendtgørelsen pligt til jævnligt at kontrollere vandet fra boringerne, vandværket og i ledningsnettet. Vandværkerne har ifølge loven pligt til at informere deres forbrugere om drikkevandets kvalitet på deres hjemmeside.

Assens Kommune udarbejder kontrolprogrammer for og i samarbejde med vandværkerne. Kontrolprogrammerne fastsætter analyseparametre og frekvens for vandværkernes kontrol af drikkevandskvalitet for at sikre, at alle forbrugere har rent drikkevand.

Assens Kommune modtager kopi af alle vandanalyser fra vandværkerne. Såfremt der er overskridelser af drikkevandskvaliteten, kontakter kommunen vandværket for at få en forklaring på overskridelsen og en redegørelse for, hvilke tiltag der er gjort for at kildeopspore og fjerne forureningen. Vandværket skal straks de er bekendte med overskridelsen iværksætte tiltag for at finde årsagen til og fjerne forureningen.

Hvis grænseværdierne er overskredet, og der er tale om en sundhedsmæssig risiko, har vandværket pligt til at reagere og informere forbrugerne.

Er der tale om alvorlig bakteriologisk forurening, kan Assens Kommune udstede påbud til vandværkerne om, at de skal sende kogeanbefaling til forbrugerne. Er indholdet af pesticider for højt, vil det oftest være nødvendigt at få vand fra et andet vandværk eller at lave nye boringer.

Ved mindre alvorlige afvigelser fra vandkvalitetskravene, kan kommunen pålægge vandværket at ændre sine tekniske installationer. Det gælder for eksempel, hvis iltindholdet er for lavt, eller indholdet af jern er for højt.

Kommunen kan i særlige tilfælde give dispensation. Det gælder ikke, hvis der er umiddelbar mulighed for en anden vandforsyning. Alle påbud og dispensationer indeholder vilkår og en tidsfrist.

 

Tilsyn og indberetning

Der føres jævnligt tilsyn på alle almene vandværker i Assens Kommune. Gennem det tekniske tilsyn føres der kontrol med vandværkets og boringernes indretning, funktion samt renholdelses- og vedligeholdelsestilstand for derved at sikre drikkevandskvaliteten samt forebygge risiko for forurening af grundvandsressourcen.

Som udgangspunkt foretages det tekniske tilsyn hvert andet år. Hyppigheden kan øges, hvis særlige forhold gør sig gældende, for eksempel:

  • Vandværket er dårligt vedligeholdt
  • Uregelmæssig drift i en periode
  • Problemer med at overholde drikkevandskvalitetskravene
  • Væsentlige ændringer i indretning af vandværket.

Tilsynet benyttes også til løbende at diskutere indsatsplanlægning, grundvandsbeskyttelse, beredskabsplan, forsyningssikkerhed, ledningsnettet og andre relevante emner med vandværket.

Vandværkerne skal hvert år indberette de oppumpede og distribuerede mængder til Assens Kommune. Derved kontrolleres, at vandværket ikke overskrider den tilladte mængde, samt at vandværket har tilstrækkelig kapacitet, da stigende ind-vindingsmængder indikerer et større behov. Ved øget vandbehov kan indvindingsmængden tilpasses inden vilkår i tilladelsen overskrides.

Der er som udgangspunkt ikke krav om drikkevandskvalitet til markvanding og vanding af husdyr, dog med undtagelse af vanding af direkte spiselige afgrøder som for eksempel jordbær.

Ejere af eget vandforsyningsanlæg, som udelukkende forsyner sig selv og ikke driver offentlig eller kommerciel aktivitet, har ikke længere lovkrav om, at der skal udtages vandprøve til kontrol. Assens Kommune anbefaler dog fortsat, at ejerne hvert 5. år får udført en forenklet kontrol af deres drikkevandskvalitet.

Ejere af eget vandforsyningsanlæg, som forsyner 2-9 husstande (ikke-alment vandværk), skal udtage vandprøve til forenklet kontrol. Den forenklede kontrol omfatter først og fremmest bakteriologi- og nitratmåling. Kommunen anbefaler desuden at kontrollen også omfatter kontrol af pesticider. Ejerne af vandforsyningsanlægget skal selv betale for kontrollen af vandkvaliteten.

Private boringer, hvor vandet bruges som en del i kommerciel eller offentlig aktivitet eller indvindingsmængden overskrider 3.650 m³, skal kontrollere vandkvaliteten i henhold til et individuelt kontrolprogram. Assens Kommune udarbejder kontrolprogrammet, hvor antallet af analyser og analyseparametre tilpasses indvindingsmængden.

Hvis en privat boring ikke overholder vandkvalitetskravene, vil Assens Kommune indhente en udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvis vandet vurderes at være sundhedsskadeligt, vil Kommunen orientere ejere og om nødvendigt meddele påbud om at forbedre drikkevandskvaliteten. Hvis overskridelsen ikke kan nedbringes, skal brugen af boringen ophøre og indvinderen kan blive tilsluttet et vandværk.

Assens Kommune fører som udgangspunkt ikke tilsyn med private husholdningsboringer og brønde, medmindre der konstateres overskridelser af kvalitetskrav for drikkevandet.

  Krav til kontrol
Private boringer med én husstand uden fødevarevirksomhed / kommerciel / offentlig Ingen krav. Anbefaling om prøvetagning (forenklet kontrol)
Private boringer med 2-9 husstande uden fødevarevirksomhed / kommerciel / offentlig Forenklet kontrol
Private boringer med fødevarevirksomhed / kommerciel / offentlig Individuelt kontrolprogram uden boringskontrol

Tabel: Krav til kontrol ved private boringer.

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links