Skip til hoved indholdet
  Hjem 2 Målsætninger og retningslinjer 2 Målsætninger og retningslinjer

2 Målsætninger og retningslinjer

Assens Kommune har fastsat følgende målsætninger i Vandforsyningsplan 2021-2031:

 1. Rent og naturligt drikkevand - Drikkevandsforsyningen i Assens Kommune skal som udgangspunkt baseres på rent og naturligt grundvand uden behov for videregående vandbehandling.

 2. Forsyningssikkerhed - Nuværende og kommende borgere i Assens Kommune skal kunne forsynes fra en almen vandforsyning.

 3. Tilstrækkelig og bæredygtig vandforsyning - Indvinding af grundvand i Assens Kommune skal foregå bæredygtigt med fokus på hensynet til beskyttelsen af grundvandsressourcen, klimaet og naturen.

2 Målsætninger og retningslinjer

Rent og naturligt drikkevand - Drikkevandsforsyningen i Assens Kommune skal baseres på rent og naturligt grundvand uden behov for videregående vandbehandling. Dog tillades udvidet rensning til fjernelse af naturligt forekommende stoffer, såsom arsen (ved højt arsen indhold) og kalk (ved hårdt vand), mod forudgående ansøgning.

Retningslinjer og tiltag for at opfylde målsætningen fremgår her:

 1. Alle nye byområder skal forsynes med vand i takt med byudviklingen.

 2. Alle borgere skal sikres vand af drikkevandskvalitet, og ejendomme med enkeltindvindingsanlæg i det åbne land skal derfor på længere sigt have muligheden for tilslutning til almene vandforsyningsanlæg.

 3. Hvis vandkvaliteten i en privat brønd eller boring inden for de almene vandforsyningers naturlige forsyningsområde ikke overholder de gældende kvalitetskrav, kan der ikke forventes meddelt tilladelse til udførelse af erstatningsboring.

 4. Hvis der er mulighed for tilslutning til almen vandforsyning, gives der ingen tilladelse til nye enkeltindvindingsanlæg samt udvidelse og videregående vandbehandling på eksisterende enkeltindvindingsanlæg. Der tillades almindelig udbedring af enkeltindvindingsanlæg inden for tidsperioden fastsat i påbud, der omhandler forbedring af vandkvalitet.

 5. Behandlingen af vandet skal i videst muligt omfang begrænses til normal vandbehandling. Dog kan videregående vandbehandling til fjernelse af naturligt forekommende arsen eller central blødgøring tillades. Der skal vælges en veldokumenteret løsning, der i hvert enkelt tilfælde skal godkendes af kommunen.

 6. Indførelse af udvidet rensning for pesticider og andre miljøfremmede stoffer ses kun som en ekstraordinær og mulig midlertidig løsning på akutte problemer. Rensningen bør således altid følges op af forebyggende arbejde.

 7. Assens Kommune kan meddele tilladelser til større husdyrhold og almindelig landbrugsdrift (undtagen markvanding), såfremt det almene vandværk ikke har den fornødne kapacitet eller tilslutning ikke kan ske på økonomisk rimelige vilkår for alle parter.

Forsyningssikkerhed - Nuværende og kommende borgere i Assens Kommune skal kunne forsynes fra en almen vandforsyning.

Retningslinjer og tiltag for at opfylde målsætningen fremgår her:

 1. En decentral vandindvinding af grundvand i kommunen skal opretholdes til gavn for forsyningssikkerheden.

 2. Kommunens vandværker skal have mulighed for at sammenlægge vandværker til færre selskaber. Kommunen vil i samarbejde med vandværkerne sikre, at også de mindre vandværker kan imødekomme fremtidens krav til sikker og ren vandforsyning.

 3. Vandværkerne skal udarbejde takstblade i overensstemmelse med deres godkendte regulativ. Taksterne skal indsendes til godkendelse i kommunen en gang årligt. Det anbefales, at vandværkerne benytter sig af Danske Vandværkers hjælpeværktøj til udarbejdelse af regnskab, budget og takstblad, samt at principperne i Danske Vandværkers og Energistyrelsens vejledninger som minimum følges.

 4. Vandværkerne skal arbejde for, at også ejendomme uden for det eksisterende ledningsnet kan tilsluttes på økonomisk rimelige vilkår.

 5. Kommunens vandværker skal indenfor vandværksgrupper indgå i samarbejde om forsyning.

 6. Der skal være mulighed for forsyning mellem vandværker. Vandværker, der ikke har mindst to parallelle linjer og mindst to kildepladser skal etablere forbindelsesledninger til mindst et andet vandværk for at sikre forsyningssikkerheden. Vandværkerne skal således afsætte midler til udbygning af deres ledningsnet.

 7. Ledningsnettet skal anlægges, så der opnås den bedst mulige forsynings-sikkerhed for forbrugerne og omfanget af gener ved afbrydelser og brud minimeres.

 8. Vandværkerne skal sikre, at deres levering af vand ikke giver anledning til vandspild. For at sikre dette skal de årligt registrere vandspild og løbende renovere deres ledningsnet. Plan for renovering og ledningsrenovering m.m. skal fremgå af vandværkernes regnskab og takster jf. gældende lovgivning.

 9. Vandværkerne skal jf. Assens Kommunes beredskabsplan ved drikkevandsforurening udarbejde retningslinjer for opretholdelse af forsyningen i beredskabssituationer. Retningslinjerne skal opdateres minimum hvert andet år eller ved ændringer i kontaktoplysninger og lign.

Tilstrækkelig og bæredygtig vandforsyning - Indvinding af grundvand i Assens Kommune skal foregå bæredygtigt med fokus på hensynet til beskyttelsen af grundvandsressourcen og naturen og med mindst mulig klimabelastning.

Retningslinjer og tiltag for at opfylde målsætningen fremgår her:

 1. Vandindvindingen skal baseres på bæredygtig indvinding, ligesom indvindingen i videst muligt omfang skal ske fra velbeskyttede grundvandsmagasiner.

 2. Vandværkerne har pligt til løbende at renovere vandbehandlingsanlæg og ledningsnet i takt med, at det viser sig nødvendigt. Arbejdet skal udføres med fokus på energioptimering ved nyanskaffelser og renovering af eksisterende vandforsyningsanlæg, boringer og ledningsnet.

 3. Vandværkerne skal tilpasses et ændret klima med mere og kraftigere regn, ændret grundvandsstand og ændret vandstand i søer og vandløb. Boringer og vandværk skal klimasikres, f.eks. ved at hæve boringer, så risikoen for oversvømmelse mindskes.

 4. Der kan etableres overvågningsboringer i indvindingsoplandene med særligt fokus på potentielle forureningskilder.

 5. Assens Kommune har fokus på, at den tekniske og hygiejniske indretning af både almene og ikke-almene vandforsyningsanlæg i kommunen sikrer grundvandsressourcen mod forurening. Kommunen fører teknisk-hygiejnisk tilsyn med de almene vandværker minimum hvert 2. år.

 6. Assens Kommune vil arbejde for, at der ved ændring i indvindingsforholdene foretages ny kortlægning, udpeges nye indsatsområder, beregnes nye BNBOer og herefter vedtages nye indsatsplaner for vandforsyningernes indvindingsområder samt at der følges op på disse.

 7. I miljøsagsbehandlingen og lokalplanlægningen vil forsigtighedsprincippet vægte tungt inden for indvindingsoplande, kildepladszoner, boringsnære beskyttelsesområder og områder med særlige drikkevandsinteresser.

 8. Assens Kommune tillader som udgangspunkt ikke udlæg af nye byvækst-områder inden for beskyttelseszonen omkring vandindvindingsboringer. Ved etablering af nye boligområder skal det sikres, at vandværkernes beskyttelseszoner opretholdes samt at øvrige forhold omkring spildevand og nedsivning af regnvand ikke kan give anledning til at grundvandet på sigt forurenes.

 9. Assens Kommune vil arbejde for at nye områder til skov, natur og rekreative formål koordineres med sikring af grundvandet.

 10. Placering af grundvandstruende virksomheder i indvindingsoplande skal undgås. Kommunen vil i behandling af byggesager og miljøsager i hvert tilfælde vurdere, om der kan stilles særlige vilkår for at sikre, at der ikke sker en forurening inden for vandværkernes indvindingsoplande eller om der skal gives afslag.

 11. Assens Kommune vil arbejde for at sikre, at spildevandsslam ikke udbringes inden for indsatsområder for nitrat eller inden for vandværkernes BNBOer.

 12. Assens Kommune vil sikre, at der ikke fremadrettet gives tilladelser til grundvandstruende aktiviteter inden for BNBO. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke gives tilladelse til jordvarmeanlæg, solfangeranlæg eller andre anlæg, hvor der er risiko for forurening af grundvandet.

 13. Kommunen kan indføre forbud mod anvendelse af pesticider på kommunale arealer, og der kan ved forhandling af forpagtningsaftaler på kommunal jord indføres forbud mod anvendelse af pesticider. Kommunen kan ved udarbejdelse af en deklaration indarbejde forbud mod anvendelse af pesticider på egne arealer.

 14. Vandindvindingstilladelser meddeles kun, når det er godtgjort, at grundvandsressourcen ikke er overudnyttet samt at overfladevand, natur og øvrige vandindvindinger ikke påvirkes i uacceptabelt omfang.

 15. De almene vandværker skal for at beskytte grundvandsressourcen udarbejde indvindingsstrategier, som medfører, at vandværkernes indvinding foretages på en måde, så der opnås en minimering af lokale grundvandssænkninger og dermed en mindre påvirkning af grundvandsressourcen fra forurenede lokaliteter og ved nedsivning af overfladevand. Mere bæredygtige indvindingsstrategier vil derudover minimere indvindingernes påvirkning af omkringliggende natur og vandområder og klimaet.

 16. Vandværkets vandspild bør være mindst muligt og vandværket skal arbejde mod, at vandspildet ikke overstiger 7% (landsgennemsnittet) af den vandmængde, der bliver leveret fra vandværket. Vandværket bedes følgelig at indberette det årlige vandspild sammen med de øvrige årlige indberetninger til Assens Kommune.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links